ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3277/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 19-20 ส.ค. 62 นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประชุมเตรียมการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมไทย - ลาว) 16 ส.ค. 2562
3276/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ส.ค. 62 บ้านโฮ่ง ลำพูน (นิเทศ) 16 ส.ค. 2562
3275/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 19-20 ส.ค. 62 นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประชุมเตรียมการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมไทย - ลาว) 16 ส.ค. 2562
3274/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23,22-23 ส.ค. 62 และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 21-23 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี) 16 ส.ค. 2562
3273/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ส.ค. 62 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ ช่องฟ้าซินเซิง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน) 16 ส.ค. 2562
3272/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ส.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (โครงการอภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 16 ส.ค. 2562
3271/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ย. 62 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์) 16 ส.ค. 2562
3270/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมโครงการ/นำเสนอผลงานและติดต่อราชการ) 16 ส.ค. 2562
3269/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 62 พื้นที่ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนผ่านระหว่างช่วงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะบ่อหลวง: การศึกษาเชิงคติวิทยา) 16 ส.ค. 2562
3268/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-21 ส.ค. 62 บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลระดับครัวเรือน ครั้งที่ 2) 16 ส.ค. 2562
3267/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ส.ค. 62 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ประชุมในงาน Thailand Space Week 2019) 16 ส.ค. 2562
3266/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ส.ค. 62 ห้องประชุมศาสตรจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) 16 ส.ค. 2562
3264/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 16 ส.ค. 2562
3263/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ส.ค. 62 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปริญญาเอก) 16 ส.ค. 2562
3262/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ส.ค. 62 ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสันลมจอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพใจให้แข็งแรงแจ่มใสตามวัย) 16 ส.ค. 2562
3261/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 16 ส.ค. 2562
3260/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 62 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ตำบลบ้านตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น) 16 ส.ค. 2562
3259/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมด้านการเกษตรและจัดทำแปลงปลูกพืชในโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรวมเพื่อพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน) 16 ส.ค. 2562
3258/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้ประกอบการ ภายในศูนย์อาหารเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 ส.ค. 2562
3257/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง วิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ และกำหนดรายละเอียดเงื่อนไข ราคากลางค่าเช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหารเวียงบัว 16 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]