ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4195/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 พ.ย. 62 โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) 08 พ.ย. 2562
4194/2562 ให้อาจารย์ บุคลากร และนักกีฬาเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "เดอะซันเกมส์" รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ 08 พ.ย. 2562
4193/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 พ.ย. 62 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นอาจารย์พิเศษฯ) 08 พ.ย. 2562
4192/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 พ.ย. 62 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง โมบายแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์) 08 พ.ย. 2562
4191/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 พ.ย. 62 บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 14 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการฯ) 08 พ.ย. 2562
4190/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 พ.ย. 62 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24) 07 พ.ย. 2562
4189/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 พ.ย. 62 19-21 ธ.ค. 62 และวันที่ 23-25 ม.ค. 63 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 07 พ.ย. 2562
4188/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน 07 พ.ย. 2562
4187/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 พ.ย. 62 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (อบรมสัมมนาและเข้าร่วมประชุมฯ) 07 พ.ย. 2562
4186/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 พ.ย. 62 ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาทางวิชาการฯ) 07 พ.ย. 2562
4185/2562 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 07 พ.ย. 2562
4184/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 07 พ.ย. 2562
4183/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 07 พ.ย. 2562
4183/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 07 พ.ย. 2562
4182/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-10,16-17 พ.ย. 62 พื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำนิ่งที่กระจายตัวในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชเป็นดัชนีชีวภาพ) 07 พ.ย. 2562
4181/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 พ.ย. 62 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยฯ) 07 พ.ย. 2562
4180/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 9-12 พ.ย. 62 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 07 พ.ย. 2562
4179/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 พ.ย. 62 ห้องลานนา บอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาหัวข้อ คาราวาน ก.ล.ต. นำความรู้ตลาดทุนสู่ชาวเชียงใหม่) 07 พ.ย. 2562
4178/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 พ.ย. 62 กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร (ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก) นิติการ- 07 พ.ย. 2562
4177/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-9 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ English on tour เสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21) 07 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]