ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 40 [41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3958/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 ต.ค. 2562
3957/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ต.ค. 62 ชุมชนป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจชุมชนในชุมชนป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 10 ต.ค. 2562
3954/2562 แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 09 ต.ค. 2562
3953/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องประชุม คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ 2) 09 ต.ค. 2562
3952/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 62 ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 NSC 2020 รอบที่1) 09 ต.ค. 2562
3951/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร (แข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ) 09 ต.ค. 2562
3950/2562 แต่งตั้งเจ้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09 ต.ค. 2562
3949/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 พ.ย. 62 ห้องนพเก้า ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 09 ต.ค. 2562
3948/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 09 ต.ค. 2562
3945/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13,26-27 ต.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ต.ค. 2562
3944/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ต.ค. 62 โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ สำนักงานใหญ่ ถนนนวมินทร์ บึงกุม กรุงเทพมหานคร (สัมมนาดนตรีในหัวข้อ Baroque Style and Interpretations) 09 ต.ค. 2562
3943/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 09 ต.ค. 2562
3942/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ต.ค. 62 โรงแรม Wintree City Resort Chiangmai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการ SAC สัญจรภาคเหนือ) 09 ต.ค. 2562
3941/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-27 ต.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากใบตองตึง กรณีศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 09 ต.ค. 2562
3940/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 17-22 พ.ย. 62 ประเทศฮังการี (ประชุมฯ) 09 ต.ค. 2562
3939/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ต.ค. 62 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาคำตอบเชิงนโยบายและการปฏิบัติการ สร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษา (Education Transformative Change) เพื่อการพัฒนาคนสำหรับอนาคต) 09 ต.ค. 2562
3938/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 62 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ต.ค. 2562
3937/2562 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 08 ต.ค. 2562
3936/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 08 ต.ค. 2562
3935/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 ต.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 08 ต.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]