ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1126/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 มี.ค. 62 ห้องประชุม 104 อาคารพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี (นำเสนอบทความวิจัยฯ) 11 มี.ค. 2562
1125/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-15 มี.ค. 62 โรงเรียนบ้านห้วยตอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 31) 11 มี.ค. 2562
1124/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 62 ตึกภาควิชาจิตวิทยา ห้องประชุมเล็ก HB 13301 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบการค้นคว้าอิสระเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ : บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความภาคภูมิใจแห่งตนในองค์การ) 11 มี.ค. 2562
1121/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน) 11 มี.ค. 2562
1120/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 มี.ค. 62 และวันที่ 20-21 เม.ย. 62 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดน่าน (โครงการการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไผ่เพื่อการใช้ประโยชน์) 11 มี.ค. 2562
1119/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1118/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1117/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1116/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1115/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1114/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1113/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1112/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1111/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1110/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1109/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1108/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1107/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1106/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1105/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161] 162 [163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]