ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4398/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการโครงการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลักวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 22 พ.ย. 2562
4398/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการโครงการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลักวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 22 พ.ย. 2562
4397/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ธ.ค. 62 ห้องนิลบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ครั้งที่ 5/2562) 22 พ.ย. 2562
4396/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-30 พ.ย. 62 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 4) 22 พ.ย. 2562
4395/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ย. 62 พื้นที่อำเภอฝางและอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 พ.ย. 2562
4394/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 22 พ.ย. 2562
4393/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 22 พ.ย. 2562
4392/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 24-28 พ.ย. 62 (คณบดีไปราชการสาธารณรัฐประชาชนจีน) 22 พ.ย. 2562
4391/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23,24,25,30 พ.ย. 62 และวันที่ 1,2 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การส่งเสริมทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีเสมือนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) 22 พ.ย. 2562
4390/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ธ.ค. 62 ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (เป็นวิทยากรฯ) 22 พ.ย. 2562
4389/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ย. 62 ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 718 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร (ประชุมนำเสนอโครงการวิจัยฯ) 22 พ.ย. 2562
4387/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-23 พ.ย. 62 สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสายใต้ ประจำปี 2562) 21 พ.ย. 2562
4386/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22-24 พ.ย. 62 ห้องประชุมสมุทรธรรมคณี วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (เป็นวิทยากรการอบรมฯ) 21 พ.ย. 2562
4385/2562 แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 21 พ.ย. 2562
4384/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25-26 พ.ย. 62 วันที่ 26 พ.ย. 62 และวันที่ 24-27 พ.ย. 62 ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย และห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมาธิการด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษาในคณะกรรมาธิการฯ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม) 21 พ.ย. 2562
4383/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 62 ห้อง Alpha ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 16 1/2562) 21 พ.ย. 2562
4382/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 พ.ย. 62 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 "ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย แนะนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน) 21 พ.ย. 2562
4381/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. 62 และวันที่ 6 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2562
4380/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,13,17 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2562
4379/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 62 และวันที่ 18 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]