ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208] 209 [210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
138/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 10 ม.ค. 2562
137/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 10 ม.ค. 2562
136/2562 ให้ข้าราชการ อาจารย์ บุลคากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-20 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ รอบมหกรรม) 10 ม.ค. 2562
135/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ม.ค. 62 จังหวัดพะเยา (ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8) 10 ม.ค. 2562
134/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ม.ค. 62 บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
133/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 62 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562) 10 ม.ค. 2562
132/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,23,30 ม.ค. 62 อำเภอสะเมิง และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่) 10 ม.ค. 2562
131/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-19 ม.ค. 62 โรงแรมแชงกรีร่า จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน) 10 ม.ค. 2562
130/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,20,26,27 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของยางนาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิจัยเรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ยางนาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 10 ม.ค. 2562
129/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 09 ม.ค. 2562
128/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,12,15 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562
127/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 10 ม.ค. 62 09 ม.ค. 2562
126/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-12 ม.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กิจกรรมเพื่อสังคม WorkShop ค่ายการเรียนรู้ เยาวชนท้องถิ่นรู้ทันสื่อและกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ) 09 ม.ค. 2562
125/2562 ให้บุลคากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-13 ม.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.ห้วยโปงเลา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการวิทยาการจัดการจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมอาสา สานฝันปันรัก) 09 ม.ค. 2562
124/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ม.ค. 62 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (เป็นกรรมการจัดงานและประชุม) 09 ม.ค. 2562
123/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 10 ม.ค. 62 อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 ศูนย์การค้าแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (เป็นวิทยากรฯ) 09 ม.ค. 2562
122/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ม.ค. 62 จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) เอกสารนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2561) 09 ม.ค. 2562
121/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13,19-20,26-27 ม.ค. 62 วันที่ 2-3,9-10,16-17,23-24 ก.พ. 62 และวันที่ 2-3,9-10,16-17,23-24 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การรวบรวมพันธุ์ไม้ที่หายากเพื่อการอนุรักษ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่) 09 ม.ค. 2562
120/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,25 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562
119/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,14 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]