ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1217/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 มี.ค. 62 ฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (ศึกษาดูงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 18 มี.ค. 2562
1216/2562 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 18 มี.ค. 2562
1215/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 เม.ย. 62 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี (ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2562 และนำเสนอผลงานวิจัยฯ) 18 มี.ค. 2562
1214/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-10 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562) 18 มี.ค. 2562
1213/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 62 ห้องวีรรรณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง) 18 มี.ค. 2562
1212/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 25-28 มี.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี) 18 มี.ค. 2562
1211/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-25 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกระดาษสามูลช้างของตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่) 18 มี.ค. 2562
1210/2562 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 18 มี.ค. 2562
1209/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 62 ห้องประชุม 2 โรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูฯ) 18 มี.ค. 2562
1208/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-29 มี.ค. 62 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี (โครงการเรียนรู้กรอบใหม่ มิหลงลืมกรอบเดิม : เปิดพื้นที่การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21) 18 มี.ค. 2562
1207/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 มี.ค. 62 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร และฝ่ายวิชาการบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (สัมมนาวิชาการการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสมรรถนะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง (Transforming Thai Higher Education: Building a Change Culture) และศึกษาดูงานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 18 มี.ค. 2562
1206/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-10 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562) 18 มี.ค. 2562
1203/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 62 ห้องประชุมโรงเรียนพญาลอวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (ประชุมหารือโครงการพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัลโบราณสถานเวียงลอ) 15 มี.ค. 2562
1201/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-22 มี.ค. 62 กรุงเทพฯ และจังหวัดจันทบุรี (โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์) 15 มี.ค. 2562
1200/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 มี.ค. 62 และวันที่ 8 เม.ย. 62 สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ (โครงการสร้างโมเดลธุรกิจและการพัฒนาตราสินค้าเพื่อสร้างโอกาส) 15 มี.ค. 2562
1199/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-30 มี.ค. 62 โรงแรมบีพีสมิหลาบีช สงขลา (ประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชิตและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด) 15 มี.ค. 2562
1198/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 เม.ย. 62 มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ (สังเกตการจัดการเรียนการสอนสำหรับแต่งตำรา) 15 มี.ค. 2562
1197/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 เม.ย. 62 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ (อบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่) 15 มี.ค. 2562
1195/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มี.ค. 62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 14 มี.ค. 2562
1194/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 14 มี.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157] 158 [159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]