ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 33 [34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4125/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พ.ย. 2562
4123/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 วิทยาลัยนานาชาติ (เพิ่มเติม) 01 พ.ย. 2562
4122/2562 แต่งตั้งกรรมการกองทุนคณะครุศาสตร์ 01 พ.ย. 2562
4121/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 พ.ย. 62 โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร (ประชุมทีมหนุนเสริมทางวิชาการ (Roving Team) ครั้งที่ 2) 01 พ.ย. 2562
4120/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การจัดทำราคากลางของทางราชการและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1) 01 พ.ย. 2562
4119/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4 พ.ย. 62 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่) 01 พ.ย. 2562
4117/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 พ.ย. 62 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมหัวข้อเรื่อง Introduction to Aviation Safety Management System Workshop ครั้งที่ 2) 31 ต.ค. 2562
4116/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 พ.ย. 62 โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนากลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) 31 ต.ค. 2562
4115/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 31 ต.ค. 2562
4114/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 พ.ย. 62 วัดหนองปันเจียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (กฐินคณะครุศาสตร์) 31 ต.ค. 2562
4113/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสมุด ศูนย์แม่ริม (Learning Space) 31 ต.ค. 2562
4112/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 พ.ย. 62 โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมไวรัสวิทยา) 31 ต.ค. 2562
4111/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 14-19 พ.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการประเทศจีน) 31 ต.ค. 2562
4110/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ต.ค. 62 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน วันเปิดโลกกว้างทางการศึกษาอละอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 31 ต.ค. 2562
4109/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ) 31 ต.ค. 2562
4108/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 พ.ย. 62 ห้องจามจุรีบอลรูม A,B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (สัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21) 31 ต.ค. 2562
4107/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1 พ.ย. 62 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณปีที่ 7 รอบคัดเลือก) 31 ต.ค. 2562
4106/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 พ.ย. 62 โรงแรมรอยัลตี้ กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการผู้ประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา) 31 ต.ค. 2562
4105/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-5 พ.ย. 62 สนามทดสอบรถยนต์โตโยต้า กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการในการประกวดรอบ 15 ทีมสุดท้าย การประกวดโครงการแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการ Campus Challenge 2019 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว) 31 ต.ค. 2562
4104/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 พ.ย. 62 ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเรื่อง สร้างความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า) 31 ต.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]