ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
122/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ม.ค. 62 จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) เอกสารนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2561) 09 ม.ค. 2562
121/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13,19-20,26-27 ม.ค. 62 วันที่ 2-3,9-10,16-17,23-24 ก.พ. 62 และวันที่ 2-3,9-10,16-17,23-24 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การรวบรวมพันธุ์ไม้ที่หายากเพื่อการอนุรักษ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่) 09 ม.ค. 2562
120/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,25 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562
119/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,14 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562
118/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-13 ม.ค. 62 เวทีสนามเสือป่า งานอุ่นไอรักคลายความหนาว กรุงเทพมหานคร (โครงการประกวดร้องเพลงประสานเสียง เพลงไทยรวมใจภักดิ์) 09 ม.ค. 2562
117/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 62 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 09 ม.ค. 2562
116/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 31 และการแข่งขันกีฬาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4) 09 ม.ค. 2562
115/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-13 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประชุมสภานิตสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ ครั้งที่ 9) 09 ม.ค. 2562
114/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,18 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562
113/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13-14 ม.ค. 62 โรงแรมคงการ์เด้น วิว รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย (โครงการพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 6 จังหวัด) 09 ม.ค. 2562
112/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 62 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่) 09 ม.ค. 2562
111/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ม.ค. 62 ห้องประชุมสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (สืบพยานคู่พิพาทฯ) 09 ม.ค. 2562
110/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 17-19 ม.ค. 62 โรงแรมเทวราชน่าน ห้องแกรนด์บอลรูม จังหวัดน่าน (ประชุมฯ) 09 ม.ค. 2562
109/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562
108/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 62 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562
107/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ม.ค. 62 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (เป็นกรรมการประเมินการนำเสนอโครงงานของนักเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ) 09 ม.ค. 2562
106/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ม.ค. 62 ห้องประชุมสภาหมาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562) 09 ม.ค. 2562
105/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค. 62 ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรงว มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2562) 09 ม.ค. 2562
104/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-13 และ 14-15 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี (โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และโครงการศึกษาภูมิศาสตร์ภาคสนาม) 09 ม.ค. 2562
103/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205] 206 [207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]