ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4283 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205] 206 [207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
193/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
192/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ม.ค. 62 โรงเรียนดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากร) 11 ม.ค. 2562
191/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,24 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
190/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ม.ค. 62 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (เป็นวิทยากรโครงการวันศึกษาศาสตร์) 11 ม.ค. 2562
189/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,23,30 ม.ค. 62 วันที่ 13,20,27 ก.พ. 62 และวันที่ 6 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการส้รางเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ในโครงการพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำปาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 11 ม.ค. 2562
188/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ม.ค. 62 จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
187/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 62 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเกต เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่) 11 ม.ค. 2562
186/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,30 ม.ค. 62 พื้นที่ตำบลริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 11 ม.ค. 2562
185/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-8 ก.พ. 62 สำนักงานบริษัท ซีสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารดิออฟฟิศเซสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (อบรม CCNA 1) 11 ม.ค. 2562
184/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 62 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0) 11 ม.ค. 2562
183/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศึกษา/ตรวจสอบ/สำรวจ โครงข่าย Network ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อทุกอาคารภายในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 11 ม.ค. 2562
181/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับฯ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46) 11 ม.ค. 2562
180/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 11-13 ม.ค. 62 (ผู้อำนวยการไปราชการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) 11 ม.ค. 2562
179/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ม.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อมก๋อย เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) 11 ม.ค. 2562
178/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14 ม.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ติดต่อราชการ) 10 ม.ค. 2562
176/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,15 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
175/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 11-13 ม.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการ) 10 ม.ค. 2562
174/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ม.ค. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562) 10 ม.ค. 2562
173/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ม.ค. 62 มูลนิธิพัฒนา (โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
172/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 62 และวันที่ 25-27 ม.ค. 62 ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมฟูรามา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าภาคเหนือตอนบน) 10 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]