ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 24 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3396/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 62 โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านศาลา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น) 25 ส.ค. 2562
3395/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. - 5 ก.ย. 62 พื้นที่ภาคกลาง (โครงการพัฒนามัคคุเทศก์อาชีพ) 25 ส.ค. 2562
3394/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ส.ค. 62 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ประชุม Thailand Space Week 2019) 25 ส.ค. 2562
3391/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 62 วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 และวันที่ 7-8 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2562
3390/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 62 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน จังหวัดลำพูน (ศึกษาดูงานทางด้านกระบวนการผลิตและห้องปฏิบัติการในสถานประกอบการ) 24 ส.ค. 2562
3389/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ส.ค. 62 ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กรุงเทพมหานคร (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น) 24 ส.ค. 2562
3388/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ส.ค. 62 เส้นทางเชียงดาว-แม่อาย (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563) 24 ส.ค. 2562
3387/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ส.ค. 62 เส้นทางแม่สะเรียง-ปาย (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563) 24 ส.ค. 2562
3386/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 จังหวัดลำปาง (ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การสร้างธุรกิจออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP) 24 ส.ค. 2562
3385/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ย. 62 และวันที่ 13-15 ก.ย. 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการฯ) 24 ส.ค. 2562
3384/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,8,11,15 ก.ย. 62 บ้านแม่ก๊ะเปียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านโป่งสมิด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการนิเทศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2562
3384/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,8,11,15 ก.ย. 62 บ้านแม่ก๊ะเปียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านโป่งสมิด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการนิเทศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2562
3383/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ส.ค. 62 ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สฦง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ) 24 ส.ค. 2562
3382/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.ย. 62 โรงเรียนต้นกล้า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (งานเปิดอาคารเรียนและงานเสวนาเรื่อง เล่น อ่าน งานบ้าน : EF เพื่อชีวิต) 24 ส.ค. 2562
3381/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,29 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) 24 ส.ค. 2562
3380/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 62 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคม ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตามช่วงวัยให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6) 24 ส.ค. 2562
3379/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ อำเภอเวียงป่าเป้า และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (นิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) 24 ส.ค. 2562
3377/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27,28,29,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 23 ส.ค. 2562
3376/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28-29 ส.ค. 62 โรงแรมบ้านไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำสาละวิน) 23 ส.ค. 2562
3375/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 62 ศาลาอเนกประสงค์บ้านซาง และศาลาอเนกประสงค์บ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการการนำสินค้าเข้าสู่ระบบการตลาด) 23 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]