ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3123/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Luo Xiuyu) 06 ส.ค. 2562
3122/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Ms.Leah Herrera Palaypayon) 06 ส.ค. 2562
3121/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Asnawi) 06 ส.ค. 2562
3120/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 62 - 3 พ.ค. 63 ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2) 06 ส.ค. 2562
3119/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12,17-18,24-25,3031 ส.ค. 62 และวันที่ 1,6-8,13-15 ก.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหนอนแดงกลุ่ม Chironomids ในลำน้ำแม่แรมและการประยุกต์ใช้เพื่อการบ่งชี้คุณภาพน้ำ) 06 ส.ค. 2562
3118/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-23 ส.ค. 62 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ประกวดผลงานนวัตกรรมฯ) 06 ส.ค. 2562
3117/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2562) 06 ส.ค. 2562
3116/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ส.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองท้องถิ่น) 06 ส.ค. 2562
3115/2562 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 06 ส.ค. 2562
3114/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 06 ส.ค. 2562
3113/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ส.ค. 62 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน) 06 ส.ค. 2562
3112/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 62 โรงแรมอิสตัน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร (สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ธรณีพิบัติในประเทศไทยปี 2562) 06 ส.ค. 2562
3111/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ส.ค. 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หลักสูตร Startup Fundraising) 06 ส.ค. 2562
3110/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ส.ค. 62 หมู่บ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 06 ส.ค. 2562
3109/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างพร้อมกับประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง) 06 ส.ค. 2562
3108/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,8,9,14 ส.ค. 62 และวันที่ 2,5,6,11 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2562
3107/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 62 บ้านโป่งน้อย อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์) 05 ส.ค. 2562
3106/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,7,16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2562
3105/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-11,15-17 ส.ค. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมหารือสรุปผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ.) 05 ส.ค. 2562
3104/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,7,9,20,22,23,26,27,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72] 73 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]