ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
393/2562 ให้บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25-28 ม.ค. 62 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ชิงแชมป์ระดับประเทศ) 24 ม.ค. 2562
392/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 มี.ค. 62 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่) 24 ม.ค. 2562
390/2562 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง อำเภอฮฮด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 23 ม.ค. 2562
389/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ม.ค. 62 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร (สืบพยานกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้างฯ และหารือซักซ้อมสรุปข้อมูลต่างๆกับอัยการฯ) 23 ม.ค. 2562
388/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ม.ค. 2562
387/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 24-30 ม.ค. 62 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 23 ม.ค. 2562
386/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 62 ห้องประชุมสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (นัดสืบพยานคู่พิพาทฝ่ายผู้คัดค้าน) 23 ม.ค. 2562
385/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.พ. 62 อุทยานแห่งชาติออบหลวงและอุทยานแห่งชาติแม่วาง (ผาช่อ) จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 23 ม.ค. 2562
384/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 62 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ทัศนศึกษา) 23 ม.ค. 2562
383/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 62 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ) 23 ม.ค. 2562
382/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 62 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ห้วยแก้ว และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ (เชียงใหม่) (นิเทศ) 23 ม.ค. 2562
381/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 62 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 23 ม.ค. 2562
380/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-8 ก.พ. 62 สำนักงานบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 28 อาคารดิออฟฟิศเซสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม CCNA 1 (Cisco Certified Network Associate) 23 ม.ค. 2562
378/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 62 แผนกควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ศึกษาดูงาน) 23 ม.ค. 2562
377/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 62 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี (กิจกรรมคลินิก ITA เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประเภทรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และสถาบันอุดมศึกษา) 23 ม.ค. 2562
376/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,25 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 23 ม.ค. 2562
375/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 62 และวันที่ 1 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย) 23 ม.ค. 2562
372/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ม.ค. 62 ห้องราชาวดี อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมเครือข่ายเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562) 22 ม.ค. 2562
371/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 62 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ม.ค. 2562
370/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 22 ม.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193] 194 [195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]