ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193] 194 [195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
474/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางกัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์) 28 ม.ค. 2562
473/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 28 ม.ค. 2562
472/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 28-29 ม.ค. 62 พื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการถ่ายทดการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน) 28 ม.ค. 2562
471/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (เป็นวิทยากรฯ) 28 ม.ค. 2562
470/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 62 หมู่บ้านต้นแบบหัตถกรรมบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการแนะแนวอาชีพสู่ชุมชนโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมล้านนาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา) 28 ม.ค. 2562
469/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 28 ม.ค. 2562
468/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 6806/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1) 28 ม.ค. 2562
467/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 6805/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1) 28 ม.ค. 2562
466/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่" 28 ม.ค. 2562
465/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค. 2562
460/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค.-3 ก.พ. 62 และวันที่ 5-10 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจัดการขยะชุมชนกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 25 ม.ค. 2562
459/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6,20,22 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 25 ม.ค. 2562
458/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.พ. 62 ห้อง 17-405 อาคารบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 25 ม.ค. 2562
457/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-7 ก.พ. 62 Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (นำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562) 25 ม.ค. 2562
456/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8,9,23 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสู่เมืองอัจฉริยะในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 25 ม.ค. 2562
455/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ม.ค. 62 โรงเรียนเทศบาล 6 เชียงราย จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม จังหวัดน่าน (เป็นวิทยากรฯ) 25 ม.ค. 2562
454/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 62 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562
453/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้ห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานและปฏิบัติการนอกสถานที่) 25 ม.ค. 2562
452/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-9 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ) 25 ม.ค. 2562
451/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,29,30,31 ม.ค. 62 และวันที่ 1 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 25 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]