ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2267/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 13 มิ.ย. 2562
2266/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน) 13 มิ.ย. 2562
2265/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ก.ค. 62 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2) 13 มิ.ย. 2562
2264/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 มิ.ย. 62 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง BASIC PROPERTIES OF SURFACE ACTIVE AGENT AND ITS APPLICATIONS FOR CLEANSING PRODUCTS) 13 มิ.ย. 2562
2263/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,20 มิ.ย. 62 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 13 มิ.ย. 2562
2262/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 62 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลผลการประเมินโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 13 มิ.ย. 2562
2260/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มิ.ย. 62 พื้นที่บ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สร้างเฟอร์นิเจอร์และโครงการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สร้างอาชีพจากชุมชนสู่สากล) 12 มิ.ย. 2562
2259/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 12 มิ.ย. 2562
2258/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 มิ.ย. 62 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 3 อาคาร 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมความรู้ภาษาจีนสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา)" 12 มิ.ย. 2562
2257/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 มิ.ย. 62 โรงแรมแม่โจ้กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการเขียน มคอ.3 และ มคอ. 5 ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหลักสูตร 4 ปี ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 12 มิ.ย. 2562
2256/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 62 ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทวนสอบ คาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 2/2562) 12 มิ.ย. 2562
2255/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 มิ.ย. 62 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 9) 12 มิ.ย. 2562
2254/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 มิ.ย. 62 ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรหัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารประจำวันที่มีประสิทธิภาพ) 12 มิ.ย. 2562
2253/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 มิ.ย. 62 ห้อฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเรื่อง หัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ) 12 มิ.ย. 2562
2252/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 มิ.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 (สกอ. เดิม) กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การปรับตัวสู่การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมและประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ณ สหพันธ์รัฐเยอรมนี และสมาพันธ์รัฐสวิส ) 12 มิ.ย. 2562
2251/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,16 มิ.ย. 62 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงและระดมความคิดแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่าง สสวท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 12 มิ.ย. 2562
2250/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 62 โรงเรียนแม่สาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่สาให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านเป้าหมาย จำนวน 60 คน ที่สตรีควรรู้) 12 มิ.ย. 2562
2249/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16,22-23 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยงในจังหวัดเชียงใหม่) 12 มิ.ย. 2562
2248/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12 มิ.ย. 2562
2247/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับหลักสูตร 12 มิ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 112 [113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]