ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 112 [113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2325/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2324/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,21 มิ.ย. 62 วันที่ 8,15,22 ก.ค. 62 และวันที่ 519,26 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2323/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,20 มิ.ย. 62 วันที่ 8,9,10,11 ก.ค. 62 และวันที่ 19,20,21,22 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2322/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19,20,21,24,26 มิ.ย. 62 วันที่ 8,10,15,19,22,26 ก.ค. 62 และวันที่ 5,7,9,19,26,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2321/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2320/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก (เป็นประธานประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 17 มิ.ย. 2562
2319/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน (เลขที่ 0198) 17 มิ.ย. 2562
2318/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน (เลขที่ 0444) 17 มิ.ย. 2562
2317/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ เพิ่มเติม 17 มิ.ย. 2562
2316/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 23-28 มิ.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) 17 มิ.ย. 2562
2315/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 17 มิ.ย. 2562
2314/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-19 มิ.ย. 62 จังหวัดน่าน (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การส่งเสริมเครือข่ายสมาคมทางการค้าของผู้ประกอบการ OTOP กับนักธุรกิจชาวจีน) 17 มิ.ย. 2562
2313/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 62 พื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึงเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (โครงการค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1) 17 มิ.ย. 2562
2312/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) 17 มิ.ย. 2562
2311/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 มิ.ย. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ติดตามการดำเนินโครงการ อพ.สธ.) 17 มิ.ย. 2562
2310/2562 แก้ไขคำสั่ง ที่ 1595/62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 17 มิ.ย. 2562
2308/2562 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการในสำนักหอสมุด (อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล, อ.ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ, อ.ปิยวดี นิลสนธิ) 14 มิ.ย. 2562
2307/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 มิ.ย. 62 และ 15-16 มิ.ย. 62 วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร (ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มนูญศิลป์ และเข้าร่วมประชุมชี้แจงและระดมความคิดแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่าง สสวท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 14 มิ.ย. 2562
2306/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเพิกถอนคำชี้ขาด หรือการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ 14 มิ.ย. 2562
2304/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มิ.ย. - 13 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร (ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนฯ ในการเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลหญิงทีมชาติไทย) 14 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]