ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] 64 [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3369/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 62 บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 23 ส.ค. 2562
3368/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 62 ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ) 23 ส.ค. 2562
3367/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 62 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ และโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (นิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) 23 ส.ค. 2562
3366/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน (เลขที่ 0062) 23 ส.ค. 2562
3365/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 62 โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเครือข่าย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ) 23 ส.ค. 2562
3363/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 22-23 ส.ค. 62 (คณบดีลาป่วย) 22 ส.ค. 2562
3362/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 22 - 26 ส.ค. 62 ณ มาเลเซีย 22 ส.ค. 2562
3361/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 62 คณะศึกษาศาสตร์ มหิวทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเพื่อสะท้อนคิดและสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน สำหรับครูรุ่นที่ 3 ที่บรรจุในปี พ.ศ. 2561) 22 ส.ค. 2562
3360/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาฯ) 22 ส.ค. 2562
3359/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 ศูนย์เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการชุมชนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 22 ส.ค. 2562
3358/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24,25,26,28 ส.ค. 62 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาของพืชกัญชงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่) 22 ส.ค. 2562
3357/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24,25,26,28 ส.ค. 62 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน) 22 ส.ค. 2562
3356/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 23-24 ส.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดลำพูน) 22 ส.ค. 2562
3355/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ส.ค. 62 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน) 22 ส.ค. 2562
3354/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ส.ค. 62 จังหวัดเชียงราย (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มผ้า และเครื่องแต่งกายเพื่อพัฒนาสู่สากลและการสร้างแบรนด์) 22 ส.ค. 2562
3353/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ย. 62 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ประชุมวิชาการนานาชาติฯและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศครั้งที่ 2) 22 ส.ค. 2562
3351/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 2562
3350/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,13 ก.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มแม่บ้านตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 22 ส.ค. 2562
3349/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ย. 62 ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภาภรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562) 22 ส.ค. 2562
3348/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,26,28,30 ส.ค. 62 และวันที่ 6 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุต้นแบบตามแบบล้านนาวิถีในจังหวัดเชียงใหม่) 22 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]