ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3335/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง) 21 ส.ค. 2562
3333/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ส.ค. 62 ห้องประชุม D-E ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพมหานคร และห้องโลตัส 7 ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร (สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 และประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น) 21 ส.ค. 2562
3331/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 22-23 ส.ค. 62 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (นำเสนอผลงานวิชาการฯ) 21 ส.ค. 2562
3330/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 62 ห้องแคทรียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู : ผลลัพธ์และความต้องการจำเป็น) 21 ส.ค. 2562
3329/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27-29 ส.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และศาลมีนบุรี กรุงเทพมหานคร (โครงการอภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็นพยานในคดีตามหมายศาลฯ) 21 ส.ค. 2562
3327/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 62 ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม และหมู่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ประจำปี 2562) 21 ส.ค. 2562
3326/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ส.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสู่ยุคสังคมสูงวัยประเทศไทย 4.0 ในชุมชนขี้เหล็ก-สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 21 ส.ค. 2562
3325/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 62 ชุมชนบ้านเกาะ หมู่ 4 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภัณฑ์จากผ้าสำหรับส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) 21 ส.ค. 2562
3324/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ Alpine Golf Resort Chiangmai อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”) 21 ส.ค. 2562
3323/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ส.ค. 62 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย (บุษราคัมฮันนี่) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และสวน ต ตระกูล สับปะรดภูแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฯ) 21 ส.ค. 2562
3322/2562 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 ส.ค. 2562
3321/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (โครงการอภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 21 ส.ค. 2562
3320/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 62 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 21 ส.ค. 2562
3316/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-12 ก.ย. 62 ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร (โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 3) 20 ส.ค. 2562
3315/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม) 20 ส.ค. 2562
3314/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561) 20 ส.ค. 2562
3313/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรในงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) 20 ส.ค. 2562
3312/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ส.ค. 62 เส้นทางเถิน-ตาก (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 เส้นทางเถิน-ตาก) 20 ส.ค. 2562
3311/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 20 ส.ค. 2562
3310/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมการประชุมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในการผลิตและการประชุมสรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการเพื่อวางแผนในการดำเนินงานครั้งต่อไป) 20 ส.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] 64 [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]