ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97] 98 [99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2621/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.ค. 62 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นฯ) 03 ก.ค. 2562
2620/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 3-4 ก.ค. 62 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 03 ก.ค. 2562
2619/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-7 ก.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศาสตร์พระราชาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอมือ กะเหรี่ยง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 03 ก.ค. 2562
2618/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,18,19 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2562
2617/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.ค. 62 โรงแรมราชพฤกษ์ 2007 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน) 03 ก.ค. 2562
2616/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ก.ค. 2562
2615/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11,12 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2562
2614/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2562
2613/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,19 ก.ค. 62 และวันที่ 5,6,9,19,20,23 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2562
2612/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,5,24,25 ก.ค. 62 และวันที่ 14,15 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2562
2611/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,5,17 ก.ค. 62 และวันที่ 7,8,15 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2562
2610/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,12,26 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2562
2609/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ (อ.ดร.ธนพร ธาริญ ศิระธนาพันธ์) 03 ก.ค. 2562
2606/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,15,22,31 ก.ค. 62 วันที่ 5,19,21,26,28 ส.ค. 62 และวันที่ 2,9,16 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ก.ค. 2562
2605/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ค. 62 ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสื่อภาษาอังกฤษในรูปแบบแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 02 ก.ค. 2562
2604/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.ค. 62 ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Engagement with the King’s Philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development)" 02 ก.ค. 2562
2603/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5 ส.ค. 62 ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2) 02 ก.ค. 2562
2602/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.ค. 62 หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ กรุงเทพมหานคร (งาน SET Social Impact Day 2019 “Partnership for Impact Co – Creation ออกแบบ ทางออก มหาชน”) 02 ก.ค. 2562
2601/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32 กาสะลองคำเกมส์) 02 ก.ค. 2562
2600/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-5 ก.ค. 62 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำปาง (กิจกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขา แฟชั่นเทคโนโลยี) 02 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]