ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97] 98 [99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2611/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,5,17 ก.ค. 62 และวันที่ 7,8,15 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2562
2610/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,12,26 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2562
2609/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ (อ.ดร.ธนพร ธาริญ ศิระธนาพันธ์) 03 ก.ค. 2562
2606/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,15,22,31 ก.ค. 62 วันที่ 5,19,21,26,28 ส.ค. 62 และวันที่ 2,9,16 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ก.ค. 2562
2605/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ค. 62 ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสื่อภาษาอังกฤษในรูปแบบแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 02 ก.ค. 2562
2604/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.ค. 62 ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Engagement with the King’s Philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development)" 02 ก.ค. 2562
2603/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5 ส.ค. 62 ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2) 02 ก.ค. 2562
2602/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.ค. 62 หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ กรุงเทพมหานคร (งาน SET Social Impact Day 2019 “Partnership for Impact Co – Creation ออกแบบ ทางออก มหาชน”) 02 ก.ค. 2562
2601/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32 กาสะลองคำเกมส์) 02 ก.ค. 2562
2600/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-5 ก.ค. 62 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำปาง (กิจกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขา แฟชั่นเทคโนโลยี) 02 ก.ค. 2562
2599/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ก.ค. 62 ห้องพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย) 02 ก.ค. 2562
2598/2562 แก้ไขบัญชีรายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ คำสั่งที่ 1696/62 02 ก.ค. 2562
2597/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 5-6 ก.ค. 62 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมบรรยายฯ) 02 ก.ค. 2562
2596/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562-2564 02 ก.ค. 2562
2595/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุ) 02 ก.ค. 2562
2594/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ก.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรอบรมความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ท้องถิ่น) 02 ก.ค. 2562
2592/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ค. 62 ห้องประชุมบัวตอง โบทานิค รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ อภิปรายให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564) 02 ก.ค. 2562
2591/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นวิทยากรอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง นวัตกรรมด้านภาษากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3) 02 ก.ค. 2562
2590/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.ค. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูลำไย) 02 ก.ค. 2562
2589/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน) 02 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]