ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1149/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยชุมชนมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 12 มี.ค. 2562
1148/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 62 ร้านแคบหมูแม่แช่ม อำเภอสันทราย และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 12 มี.ค. 2562
1147/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16,17 มี.ค. 62 พื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่สวนรุกชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่) 12 มี.ค. 2562
1146/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพร) 12 มี.ค. 2562
1145/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 62 ห้องประชุมวีรวรรณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมรับฟังคำชี้แจงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 12 มี.ค. 2562
1144/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มี.ค. 62 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท) 12 มี.ค. 2562
1143/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 กาสะลองเกมส์) 12 มี.ค. 2562
1142/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสู่ยุคสังคมสูงวัยประเทศไทย 4.0 ในชุมชน 12 มี.ค. 2562
1141/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 ,20-22 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2) 12 มี.ค. 2562
1140/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 18-22 มี.ค. 62 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 12 มี.ค. 2562
1139/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562) 12 มี.ค. 2562
1138/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 มี.ค. 62 วันที่ 16-17 พ.ค. 62 และวันที่ 14,21 มิ.ย. 62 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรในแผนงานการพัฒนาบุคลากรฝ่ายการตลาดเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) 12 มี.ค. 2562
1137/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มี.ค. 62 ศูนย์การศึกษาเกาหลี กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK) 12 มี.ค. 2562
1136/2562 แต่งตั้งประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร 12 มี.ค. 2562
1135/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-22 มี.ค. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการวิจัยการพัฒนาหนังสือภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษ-ไทใหญ่-ไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมแบบบูรณาการ) 12 มี.ค. 2562
1134/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 มี.ค. 62 ค่ายลูกเสือฝันรีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) 12 มี.ค. 2562
1130/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 2562
1129/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 62 ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ) 11 มี.ค. 2562
1128/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 62 วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 11 มี.ค. 2562
1127/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 62 หน่วยทหารในค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3) 11 มี.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160] 161 [162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]