ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171] 172 [173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
970/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 มี.ค. 62 จังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยา (ติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม 4 ภาค ภาคเหนือ) 28 ก.พ. 2562
969/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. 62 ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติ : เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม) 28 ก.พ. 2562
968/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13 มี.ค. 62 วันที่ 29,30 เม.ย. 62 และวันที่ 15,16,17 พ.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นถิ่นชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 28 ก.พ. 2562
967/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มี.ค. 62 ห้องฝึกอบรมบริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาหลักสูตร Coaching Skill HR Professionals รุ่นที่ 7) 28 ก.พ. 2562
966/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1-2 มี.ค. 62 ห้องประชุมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1(147)/2562) 28 ก.พ. 2562
962/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 และวันที่ 5-9 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย) 27 ก.พ. 2562
961/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562) 27 ก.พ. 2562
959/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสื่อภาษาอังกฤษในรูปแบบแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 27 ก.พ. 2562
958/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 62 จังหวัดภูเก็ต (โครงการจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายนอก) 27 ก.พ. 2562
957/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5,9,14,19,22 มี.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อนำเสนอข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 27 ก.พ. 2562
956/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6,13,15,27,29 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนโลกจริงสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 27 ก.พ. 2562
955/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค. 2562 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา (ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ฯ) 27 ก.พ. 2562
954/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 มี.ค. 62 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก) 27 ก.พ. 2562
953/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 มี.ค. 62 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิคภาพก่อนฝึกงาน) 27 ก.พ. 2562
952/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,14,21 มี.ค. 62 พื้นที่ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม่) 27 ก.พ. 2562
951/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 มี.ค. 62 ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่ (เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ) 27 ก.พ. 2562
950/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-22 มี.ค. 62 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด) 27 ก.พ. 2562
949/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค. 62 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ) 27 ก.พ. 2562
948/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-2 มี.ค. 62 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสำรวจภูมิศาสตร์) 27 ก.พ. 2562
946/2562 แต่งตั้งกรรมการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน (เพิ่มเติม) 26 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]