ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3757 เรื่อง รวมทั้งหมด : 188 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171] 172 [173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
370/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 22 ม.ค. 2562
369/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 มี.ค. 62 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร (อบรมเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 25) 22 ม.ค. 2562
368/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 62 งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเกี่ยวกับปริมาณราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพายัพคอนสตรัคชั่น) 22 ม.ค. 2562
367/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 22 ม.ค. 2562
366/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 22 ม.ค. 2562
363/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,24,30,31 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 21 ม.ค. 2562
362/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 และ 26 ม.ค. 62 วัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (กิจกรรมโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา) 21 ม.ค. 2562
361/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 62 และวันที่ 1 - 3 ก.พ. 62 พื้นที่จังหวัดพะเยา (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการการสร้างแบรนด์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มเอกลักษณ์) 21 ม.ค. 2562
360/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 62 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์) 21 ม.ค. 2562
359/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุม (โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวิชาชีพทางการบัญชี) 21 ม.ค. 2562
358/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นประธานพิธีเปิดค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภัฏภาคเหนือ) 21 ม.ค. 2562
357/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไพ่คารุตะในระดับอุดมศึกษาของเขตศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาภาคเหนือ) 21 ม.ค. 2562
356/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 62 ห้องพีโอนี่ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 21 ม.ค. 2562
355/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ม.ค. 62 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมี่ยงตำบลป่าแป๋ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) 21 ม.ค. 2562
354/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 62 ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง การตลาดยุค Digital tranfomation 2019) 21 ม.ค. 2562
352/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนักศึกษาทุจริตสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ 21 ม.ค. 2562
351/2562 แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เชียงใหม่เขต 1 เขต 2 เขต 3 และแม่ฮ่องสอน) 21 ม.ค. 2562
350/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ. 2562 21 ม.ค. 2562
349/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 21 ม.ค. 2562
347/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 ม.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภัฏภาคเหนือ) 21 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]