ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] 38 [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4002/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ต.ค. 62 ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรฯ) 16 ต.ค. 2562
4001/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 20-21 ต.ค. 62 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับคณะและสถาบัน หลักสูตรที่ 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์) 16 ต.ค. 2562
4000/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 27 ต.ค. - 8 พ.ย. 62 ราชอาณาจักรภูฏาน 16 ต.ค. 2562
3999/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ต.ค. 62 ห้อง Convention Hall โรงแรม Wintree City Resort Chiangmai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการ SAC สัญจรภาคเหนือ : SAC Northern 2019) 16 ต.ค. 2562
3998/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ต.ค. 62 ห้อง Convention Hall โรงแรม Wintree City Resort Chiangmai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการ SAC สัญจรภาคเหนือ : SAC Northern 2019) 16 ต.ค. 2562
3997/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7,5-8 พ.ย. 62 ห้องประชุมกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร (อบรมเรื่อง อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มราชภัฏ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1) 16 ต.ค. 2562
3996/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2563 16 ต.ค. 2562
3995/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 ต.ค. 2562
3993/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13-14 ต.ค. 62 รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 15 ต.ค. 2562
3992/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 15 ต.ค. 2562
3991/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ต.ค. 62 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (อบรมในหัวข้อ Air Traffic Control Fundamental Workshop รุ่นที่ 3) 15 ต.ค. 2562
3990/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 "พิงค์นครเกมส์" ประจำปี 2563 15 ต.ค. 2562
3989/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ต.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 15 ต.ค. 2562
3988/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 15 ต.ค. 2562
3987/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย 15 ต.ค. 2562
3986/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 15 ต.ค. 2562
3985/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 16-19 ต.ค. 62 (ผู้อำนวยการไปราชการประเทศเวียดนาม) 15 ต.ค. 2562
3982/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-19 ต.ค. 62 โรงแรมดิเอ็มเพรส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (ประชุมใหญ่สามัญสมาคมน้ำบาดาลไทย) 12 ต.ค. 2562
3980/2562 แต่งตั้งบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้ทำหน้าที่เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 11 ต.ค. 2562
3979/2562 แต่งตั้งบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้ทำหน้าที่เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 11 ต.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]