ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4289 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 32 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4144/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศและบุคลากรดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 05 พ.ย. 2562
4143/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 05 พ.ย. 2562
4142/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร จำนวน 2 รายการ 05 พ.ย. 2562
4140/2562 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 04 พ.ย. 2562
4139/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 พ.ย. 62 สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 04 พ.ย. 2562
4138/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-22 พ.ย. 62 โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมวิชาการด้านพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการปฏิบัติงานในยุคสังคมปรับเปลี่ยน) 04 พ.ย. 2562
4137/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 พ.ย. 62 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิชาการฯ) 04 พ.ย. 2562
4136/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 พ.ย. 62 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิชาการฯ) 04 พ.ย. 2562
4135/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 พ.ย. 62 ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เข้าร่วมประชุมโครงการฯเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินการและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี) 04 พ.ย. 2562
4134/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 พ.ย. 62 ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารที่ 38 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง (ประชุมคณะทำงาน เครือข่าย C-UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4/2562) 04 พ.ย. 2562
4133/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 62 โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร การจัดการการประชุมองค์กรและการประชุมวิชาชีพอย่างมืออาชีพ) 04 พ.ย. 2562
4132/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,25 พ.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเตรียมตัวสู่สังคมอายุคุณภาพของสตรีวันทอง) 04 พ.ย. 2562
4131/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 พ.ย. 62 โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) 04 พ.ย. 2562
4130/2562 "แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน (เพิ่มเติม) " 04 พ.ย. 2562
4129/2562 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานในคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน (เพิ่มเติม) 04 พ.ย. 2562
4128/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29 ต.ค. - 11 พ.ย. 62 (โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่) 01 พ.ย. 2562
4127/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 พ.ย. 62 (จัดปฐมนิเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ยื่นเอกสารรายงานตัวพร้อมหลักฐานและรับตาราเรียน) 01 พ.ย. 2562
4126/2562 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 พ.ย. 2562
4125/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พ.ย. 2562
4123/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 วิทยาลัยนานาชาติ (เพิ่มเติม) 01 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]