ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] 80 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3015/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-14 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2562
3014/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-15 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2562
3013/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,5,6,7,14 ส.ค. 62พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยา (นิเทศ) 30 ก.ค. 2562
3012/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ (ติดต่อดำเนินการนำบัตร GFMIS Smart Card มากำหนดสิทธิการใช้งานของรหัสหน่วยงาน) 30 ก.ค. 2562
3011/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค.-6 ส.ค. 62 สะเมิง หางดง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2562
3010/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค.-14 ส.ค. 62 สันป่าตอง แม่วาง สันทราย ดอยหล่อ เชียงใหม่ เมือง ลำพูน (นิเทศ) 30 ก.ค. 2562
3009/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค.-1 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ (บรรยายพิเศษหัวข้อหลักการและวิธีการในการวิเคราะห์และการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก) 30 ก.ค. 2562
3008/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 62 Siam Garden Cooking School เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 30 ก.ค. 2562
3007/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบัญชีธุรกิจชุมชนฯ) 30 ก.ค. 2562
3006/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 62 โรงแรมบริค โฮเทล หนองป่าครั่ง เมือง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน) 30 ก.ค. 2562
3005/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ส.ค. 62 เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี (งานรัฐกิจสัมพันธ์ประจำปี 2562) 30 ก.ค. 2562
3005/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ส.ค. 62 เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี (งานรัฐกิจสัมพันธ์ประจำปี 2562) 30 ก.ค. 2562
3004/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 62 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยส่วนบุคคลฯ) 30 ก.ค. 2562
3003/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2,9 ส.ค. 62 โรงเรียนวัดสวนดอก โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 30 ก.ค. 2562
3002/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 16 - 22 พ.ย. 62 ณ อเมริกา (นายเกษม กุณาศรี) 30 ก.ค. 2562
3001/2562 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่) 30 ก.ค. 2562
3000/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน (น.ส.นันธนันท์ เจียมตระกูล) 30 ก.ค. 2562
2999/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์หอพักนานาชาติ 30 ก.ค. 2562
2998/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-31 ก.ค. 62 เวทีกลางบริเวณรอบเกาะลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2562) 27 ก.ค. 2562
2997/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 29 ก.ค.-2 ส.ค. 62 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ (ประชุม APEC Training of Facilitators (ToF) APEC SLP Planning Meeting) 27 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]