ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2158/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มิ.ย. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกและวิเคราะห์ต้นทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกกากหมูลำไย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน) 05 มิ.ย. 2562
2157/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 25-29 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39) 05 มิ.ย. 2562
2156/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 13-14 มิ.ย. 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลดิจิทัลวัฒนธรรมแบบเปิด) 05 มิ.ย. 2562
2153/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ Mr.Bai Chun 05 มิ.ย. 2562
2152/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,11,22 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 มิ.ย. 2562
2151/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9,12-16,29-30 มิ.ย. 62 พื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหนอนแดงกลุ่ม Chironomids ในลำน้ำแม่แรมและการประยุกต์ใช้เพื่อการบ่งชี้คุณภาพน้ำ) 05 มิ.ย. 2562
2150/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุด 05 มิ.ย. 2562
2147/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 04 มิ.ย. 2562
2146/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 มิ.ย. 62 พระที่นั่งอัมพรสถาน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันพระราชสมภพ) 04 มิ.ย. 2562
2145/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,14,21,29 มิ.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มแม่บ้านตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 04 มิ.ย. 2562
2144/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 04 มิ.ย. 2562
2143/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-8 มิ.ย. 62 ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติครั้งที่ 2) 04 มิ.ย. 2562
2142/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 มิ.ย. 62 ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายมาหวิทยาลัยในการสร้างสื่อมาตรฐาน EPUB3) 04 มิ.ย. 2562
2141/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 มิ.ย. 62 Hotel The Seasons Bangkok Huamark กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิชาการฯ) 04 มิ.ย. 2562
2140/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 มิ.ย. 62 พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง คำเรียกสีในภาษาไทใหญ่ : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์) 04 มิ.ย. 2562
2139/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 มิ.ย. 62 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน) 04 มิ.ย. 2562
2138/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 มิ.ย. 62 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติราชการช่วยสอนและเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง) 04 มิ.ย. 2562
2137/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7-9 มิ.ย. 62 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายเพื่อพัฒนาสู่สากลและการสร้างแบรนด์) 04 มิ.ย. 2562
2136/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 มิ.ย. 62 และวันที่ 11-12 มิ.ย. 62 ห้องประชุมพระเทพสุเมธี ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563ฯ) 04 มิ.ย. 2562
2135/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 มิ.ย. 62 ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร หัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ) 04 มิ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116] 117 [118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]