ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4289 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118] 119 [120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2172/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 มิ.ย. 62 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง BASIC PROPERTIES OF SURFACE ACTIVE AGENT AND ITS APPLICATIONS FOR CLEANSING PRODUCTS) 06 มิ.ย. 2562
2171/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9,11-12 มิ.ย. 62 พื้นที่ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาวัสดุปลูกพืชจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนที่เหมาะสมสำหรับระบบเกษตรปลอดภัย) 06 มิ.ย. 2562
2170/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 มิ.ย. 62 บ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การสร้างตำรับอาหารไทใหญ่ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 06 มิ.ย. 2562
2169/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10,14, 19 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 06 มิ.ย. 2562
2168/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5 ก.ค. 62 และวันที่ 1,2,29,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 มิ.ย. 2562
2167/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 06 มิ.ย. 2562
2165/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 05 มิ.ย. 2562
2164/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำหน่วยงานต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 05 มิ.ย. 2562
2163/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 มิ.ย. 62 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอมือง จังหวัดพะเยา (อบรมอาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือ) 05 มิ.ย. 2562
2162/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 6-7 มิ.ย. 62 (อธิการบดีเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 05 มิ.ย. 2562
2161/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน (น.ส.ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ) 05 มิ.ย. 2562
2160/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน (นายวราวุธ หิรัญยศิริ) 05 มิ.ย. 2562
2159/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 มิ.ย. 62 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการก่อสร้างหอคอยฟอกอากาศเพื่อการศึกษาและพัฒนาในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 05 มิ.ย. 2562
2158/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มิ.ย. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกและวิเคราะห์ต้นทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกกากหมูลำไย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน) 05 มิ.ย. 2562
2157/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 25-29 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39) 05 มิ.ย. 2562
2156/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 13-14 มิ.ย. 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลดิจิทัลวัฒนธรรมแบบเปิด) 05 มิ.ย. 2562
2153/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ Mr.Bai Chun 05 มิ.ย. 2562
2152/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,11,22 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 มิ.ย. 2562
2151/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9,12-16,29-30 มิ.ย. 62 พื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหนอนแดงกลุ่ม Chironomids ในลำน้ำแม่แรมและการประยุกต์ใช้เพื่อการบ่งชี้คุณภาพน้ำ) 05 มิ.ย. 2562
2150/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุด 05 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]