ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2114/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 มิ.ย. 62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพิไฮเทคเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (นิเทศ) 01 มิ.ย. 2562
2113/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,17,18 มิ.ย. 62 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว และโรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 มิ.ย. 2562
2112/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,14 มิ.ย. 62 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน และโรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 มิ.ย. 2562
2111/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,6,7 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 มิ.ย. 2562
2110/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 01 มิ.ย. 2562
2109/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-14 มิ.ย. 62 บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด (TFT) กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาในหัวข้อ Safety and In-Flight Course) 01 มิ.ย. 2562
2108/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 มิ.ย. 62 โรงเรียนสารภีพิทยาคมและโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 01 มิ.ย. 2562
2107/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 3-7 มิ.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดกระบี่) 01 มิ.ย. 2562
2106/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-10 มิ.ย. 62 จังหวัดเชียงราย (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิจัยและพัฒนาด้านคุณภาพของวัตถุดิบ/กระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ Differentiation พัฒนาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างแบรนด์) 01 มิ.ย. 2562
2105/2562 แก้ไขคำสั่ง ที่ 2075/62 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนย้ายสังกัด (นายภูดิท อักษรดิษฐ์) 31 พ.ค. 2562
2104/2562 การจ้างพนักงานประจำหอพัก ศูนย์แม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 พ.ค. 2562
2103/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน (น.ส.ธนัชพร ศิริรัตน์) 31 พ.ค. 2562
2102/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3-6 มิ.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี) 31 พ.ค. 2562
2101/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 มิ.ย. 62 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ในด้านการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์) 31 พ.ค. 2562
2100/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคการศึกษาที่ 1/2562 31 พ.ค. 2562
2099/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มิ.ย. 62 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 31 พ.ค. 2562
2098/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,7,11 มิ.ย. 62 สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ทุนส่วนบุคคลที่สำคัญของผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่) 31 พ.ค. 2562
2097/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-9 มิ.ย. 62 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร (วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาผู้ให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการจัดการความรู้) 31 พ.ค. 2562
2096/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10-11 มิ.ย. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เก็บข้อมูลโครงการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในยุคดิจิทัล) 31 พ.ค. 2562
2095/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-9 มิ.ย. 62 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านวิจัย นวัตกรรม) 31 พ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118] 119 [120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]