ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] 79 [80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3032/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (น.ส.ปรารถนา ปรารมภ์) 30 ก.ค. 2562
3031/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ส.ค. 62 ศูนย์การประชุมอิมแพค กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้หน่วยงานซึ่งถือเป็นพันธมิตรสำคัญในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับทราบข้อมูลข่าวสารและแนวทางการดำเนินการ) 30 ก.ค. 2562
3030/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอน สปา จังหวัดสุโขทัย (เป็นวิทยากรฯ) 30 ก.ค. 2562
3029/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ส.ค. 62 บ้านแม่ทะลุ สบเมย แม่ฮ่องสอน (โครงการการจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าทอมือบ้านแม่ทะลุ) 30 ก.ค. 2562
3028/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (วิจัย) 30 ก.ค. 2562
3027/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 62 บ้านห้วยอีค่าง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการการจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าฝ้ายมัดย้อม) 30 ก.ค. 2562
3026/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 62 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ (เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ) 30 ก.ค. 2562
3025/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 62 วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน (กิจกรรมเวทีพิจารณาโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กของเด็กและเยาวชน) 30 ก.ค. 2562
3024/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ส.ค. 62 โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ (ศึกษาดูงานพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจโรงแรม) 30 ก.ค. 2562
3023/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ส.ค. 62 และวันที่ 12-13 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ (ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 30 ก.ค. 2562
3022/2562 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1-13 ส.ค. 62 เมืองฟินิกซ์ สหรัฐอเมริกา (แข่งขันชิงแชมป์โลกในเวที World hip hop dance championship 2019) 30 ก.ค. 2562
3021/2562 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1-13 ส.ค. 62 เมืองฟินิกซ์ สหรัฐอเมริกา (แข่งขันชิงแชมป์โลกในเวที World hip hop dance championship 2019) 30 ก.ค. 2562
3020/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ค. 62 หมู่บ้านป่าคานอก หมู่บ้านป่าคาใน สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ (เก็บข้อมูลคติชนวิทยา) 30 ก.ค. 2562
3019/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ส.ค. 62 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ) 30 ก.ค. 2562
3018/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและร่างประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ริม 30 ก.ค. 2562
3017/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 กรมบังคับคดี กรุงเทพฯ (นัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกและนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้) 30 ก.ค. 2562
3016/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ส.ค. 62 Flora Creek Chiang Mai หางดง เชียงใหม่ (โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ) 30 ก.ค. 2562
3015/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-14 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2562
3014/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-15 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2562
3013/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,5,6,7,14 ส.ค. 62พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยา (นิเทศ) 30 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]