ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3083/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ Miss Liang shengqin 03 ส.ค. 2562
3082/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ส.ค. 62 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดีศึกษา ระยะแรก) 03 ส.ค. 2562
3081/2562 "ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นายวีรวัส เลิศรมยานันท์)" 02 ส.ค. 2562
3080/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุนได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ผู้ปฏิบัติงานเกษตร,ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) 02 ส.ค. 2562
3079/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 24 ราย 02 ส.ค. 2562
3078/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 ส.ค. 62 บ้านปางตอง ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการบูรณาการทักษะการเรียนรู้กับการพัฒนาระบบข้อมูลในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น) 02 ส.ค. 2562
3077/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-4 ส.ค. 62 พื้นที่อำเภอปาย อำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 6 จังหวัด) 02 ส.ค. 2562
3076/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ส.ค. 62 พื้นที่ในเขตอำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อโครงการพระราชดำริ) 02 ส.ค. 2562
3075/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 62 สถานีวิทยุศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรดำเนินรายการตามตะวัน ช่วงสุขอย่างไทย) 02 ส.ค. 2562
3074/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกสรอินทรีย์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกสรอินทรีย์) 02 ส.ค. 2562
3072/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ส.ค. 62 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) 02 ส.ค. 2562
3070/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามมิติเชิงพื้นที่และมิติเชิงภารกิจ 02 ส.ค. 2562
3069/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 02 ส.ค. 2562
3068/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ส.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบิตการเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560) 02 ส.ค. 2562
3067/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาเช่าใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ส.ค. 2562
3066/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาและทุนค่ารถโดยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 02 ส.ค. 2562
3065/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (นางอุไรวรรณ สันตติภัค) 01 ส.ค. 2562
3064/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 62 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวโน้มศึกษาทั่วไปในอนาคตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในยุคการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย) 01 ส.ค. 2562
3063/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ริม (เพิ่มเติม) 01 ส.ค. 2562
3062/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 จังหวัดลำปาง (ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ การขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล ณ จังหวัดลำปาง) 01 ส.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] 75 [76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]