ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
660/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 17-20 ก.พ. 62 โรงแรมขนอมซันไรท์ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชุมทางวิชาการเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนางานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) 07 ก.พ. 2562
659/2562 ให้บุลคากรเดินทางไปราชการ 22-23 ก.พ. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 07 ก.พ. 2562
658/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 62 โรงเรียนเชตุพนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนภาควิชาเคมี) 07 ก.พ. 2562
655/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 06 ก.พ. 2562
654/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในกรณีให้เอกชนใช้สถานที่ศูนย์แม่สาในการจัดการเรียนการสอน 06 ก.พ. 2562
653/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8,12,13,14,21 ก.พ. 62 จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
652/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8,12,20,26 ก.พ. 62 จังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
651/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
650/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 62 อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สำหรับการสร้างบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดลำพูน) คณะ 06 ก.พ. 2562
649/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 6 ก.พ. 62 พื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมโครงการการถ่ายทอดการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 06 ก.พ. 2562
648/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมจัดประชาสัมพันธ์ จัดประชุม กำกับและบริหารภาพรวมของโครงการฯ) 06 ก.พ. 2562
647/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-12 ก.พ. 62 ชุมชนขุนช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการรวบรวมภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งชุมชนขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) 06 ก.พ. 2562
646/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 62 ห้องนพเก้า โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเห็ดกระดุม) 06 ก.พ. 2562
645/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 Monkey Farm Organic Thailand อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่) 06 ก.พ. 2562
644/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ก.พ. 62 จังหวัดลำพูน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
643/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 62 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14) 06 ก.พ. 2562
642/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (นำเสนอผลงานวิจัย) 06 ก.พ. 2562
641/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 62 แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย (โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย) 06 ก.พ. 2562
640/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-20,12-18 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย) 06 ก.พ. 2562
639/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร่วมจัดกิจกรรมแปรรูปไก่แม่ฮ่องสอน) 06 ก.พ. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181] 182 [183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]