ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181] 182 [183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
736/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ก.พ. 62 คริสตจักรพันธกิจรักแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจิตอาสาคริสตจักรพันธกิจรักแม่วิน) 11 ก.พ. 2562
735/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 62 โรงเรียนวัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการปันยิ้ม ปันสุข) 11 ก.พ. 2562
734/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 11 ก.พ. 2562
733/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 เม.ย. 62 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ) 11 ก.พ. 2562
732/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 7 เดือน โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.พ. 2562
731/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพื้นต่ำ จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.พ. 2562
729/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15 ก.พ. 62 ห้องมานิจ ชุมสาย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายถ่ายรูปบัณฑิต ครั้งที่ 2/2562) 11 ก.พ. 2562
728/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลเพื่อจัดเก็บสารสนเทศสำนักงานด้วยซอฟแวร์โอเพนซอร์ส โปรแกรม Atom) 11 ก.พ. 2562
727/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 12-15 ก.พ. 62 สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประชุมเครือข่ายประจำปี Passage to ASEAN ครั้งที่ 8) 11 ก.พ. 2562
726/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 10 ก.พ. 2562
725/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 10 ก.พ. 2562
724/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ก.พ. 62 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการรวมพลังจิตอาสาสร้างฝายให้ป่ายิ้ม) 09 ก.พ. 2562
723/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-12 และ 10-13 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิชาการและเป็นวิทยากร) 09 ก.พ. 2562
720/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 62 โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ) 08 ก.พ. 2562
719/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,15,20,21,22,25,27,28 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ก.พ. 2562
718/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,14,21,26 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 08 ก.พ. 2562
717/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,27 ก.พ. 62 และวันที่ 4 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ก.พ. 2562
716/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,21,22 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 08 ก.พ. 2562
715/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,18,20,21,22 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ก.พ. 2562
714/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-17 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (โครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู) 08 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]