ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4284 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204] 205 [206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
216/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ม.ค. 62 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561) 13 ม.ค. 2562
215/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-25 ม.ค. 62 หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8) 13 ม.ค. 2562
214/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,31 ม.ค. 62 และวันที่ 7 ก.พ. 62 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2562
213/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,29 ม.ค. 62 และวันที่ 12 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2562
212/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,30 ม.ค. 62 และวันที่ 13 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2562
211/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้าใช้พื้นที่หลังจากการรื้อถอนโรงอาหารหลังเดิม 13 ม.ค. 2562
208/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 13-20 มกราคม 2562 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี) 12 ม.ค. 2562
207/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 16-18 ม.ค. 62 (ผู้อำนวยการไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 12 ม.ค. 2562
206/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20 ม.ค. 62 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (วิจัยการอนุรักษ์และสร้างจิตสำนักต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยลื้อลวงเหนือ) 12 ม.ค. 2562
205/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 62 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562) 11 ม.ค. 2562
204/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5,11-12,20-22,24-26 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
203/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ม.ค. 62 หมู่บ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562) 11 ม.ค. 2562
202/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57) 11 ม.ค. 2562
201/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 62 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
200/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานและเข้าร่วมสัมมนาฯ) 11 ม.ค. 2562
199/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ม.ค. 62 โรงเรียนป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงความเข้าใจร่วมกันและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น) 11 ม.ค. 2562
198/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.พ. 62 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (ประชุมสรุปบทเรียนการประเมินเสริมพลังและติดตามการพัฒนาแผนงาน ปี 2562) 11 ม.ค. 2562
197/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 62 หอประชุมงำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8) 11 ม.ค. 2562
196/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,22 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
195/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-27 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]