ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
525/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย) 30 ม.ค. 2562
524/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017) 30 ม.ค. 2562
523/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 62 ห้องประชุม B2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 30 ม.ค. 2562
522/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี (ประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 30 ม.ค. 2562
521/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 62 สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมโครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล) 30 ม.ค. 2562
520/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.พ. 62 บ้านสันกว๊าน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรฯ) 30 ม.ค. 2562
519/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ก.พ. 62 พื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก และพื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2) 30 ม.ค. 2562
518/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 สถานีตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 30 ม.ค. 2562
517/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 62 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 30 ม.ค. 2562
516/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ก.พ. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณครั้งที่ 1) 30 ม.ค. 2562
515/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.พ. 62 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร) 30 ม.ค. 2562
514/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562) 30 ม.ค. 2562
513/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 62 โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยละการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 30 ม.ค. 2562
512/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,8,22,23 ก.พ. 62 และวันที่ 1,2 มี.ค. 62 พื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 30 ม.ค. 2562
511/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรายละเอียดรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 30 ม.ค. 2562
510/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 62 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำหลักสูตรและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ) 30 ม.ค. 2562
508/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข การทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 30 ม.ค. 2562
507/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 30 ม.ค. 2562
506/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 30 ม.ค. 2562
501/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10,16-17,23-24 ก.พ. 62 และวันที่ 2-4,9-10,16-19,23-25,29-31 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 29 ม.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187] 188 [189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]