ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4796/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 ธ.ค. 2562
4795/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 ธ.ค. 2562
4794/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ธ.ค. 62 พื้นที่ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการจัดการความรู้ในการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่) 26 ธ.ค. 2562
4793/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ม.ค. 63 และวันที่ 9-10 ก.พ. 63 จังหวัดพะเยาและเชียงราย (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2562
4792/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ธ.ค. 62 โรงแรมเดอะควอเตอร์ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2562
4788/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และพัทยา (นิเทศ) 24 ธ.ค. 2562
4787/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ธ.ค. 62 สำนักงาน JICA ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแนะนำตัวและส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น) 24 ธ.ค. 2562
4786/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ธ.ค. 62 ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงราย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนและด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 24 ธ.ค. 2562
4785/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ธ.ค. 2562
4784/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ม.ค. 63 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ประชุมฯ) 24 ธ.ค. 2562
4783/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.พ. 62 จังหวัดเพชรบูรณ์ (นิเทศ) 24 ธ.ค. 2562
4782/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ธ.ค. 62 วันที่ 15 ม.ค. 63 และวันที่ 12 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ธ.ค. 2562
4781/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 21-21 ม.ค. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8) 24 ธ.ค. 2562
4780/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.พ. 63 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รุ่นที่ 1) 24 ธ.ค. 2562
4778/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 2-5 ม.ค. 63 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (ประชุมฯ) 24 ธ.ค. 2562
4777/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 62 พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยฯ) 23 ธ.ค. 2562
4776/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14-15 ม.ค. 63 และวันที่ 13-15 ม.ค. 63 ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1(151)/2563 และสัมมนาเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และประชุมอื่นๆ) 23 ธ.ค. 2562
4775/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 23 ธ.ค. 2562
4774/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 63 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ประชุมวิชาการฯ) 23 ธ.ค. 2562
4773/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,6,8,22 ม.ค. 63 และวันที่ 5,6,10,12,13 ก.พ. 63 เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา (นิเทศ) 23 ธ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]