ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138] 139 [140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1724/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 พ.ค. 62 ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประชุมเพื่อพิจารณารายงานขั้นกลาง (ฉบับปรับปรุง) โครงการ “จัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าพะเยา” ) " 02 พ.ค. 2562
1723/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 พ.ค. 62 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (ส่งแบบคำขอรับรองปริญญาทางการศึกษาฯ) 02 พ.ค. 2562
1722/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 พ.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอฮอดและอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 พ.ค. 2562
1721/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-10,14-16,21-23,27-29 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่) 02 พ.ค. 2562
1720/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,12 มิ.ย. 62 บริษัท โนวเลจ เซ็นทริค จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการวัดและการควบคุม) 02 พ.ค. 2562
1719/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,31 พ.ค. 62 และวันที่ 7,14,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง องค์ประกอบเครื่องมือทางการตลาดและแนวทางการพัฒนาสินค้าชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) 02 พ.ค. 2562
1718/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 02 พ.ค. 2562
1717/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-9 มิ.ย. 62 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ) 02 พ.ค. 2562
1716/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 พ.ค. 62 โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริการที่ประทับใจตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ) 02 พ.ค. 2562
1715/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 มิ.ย. 62 จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดระยอง (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม ประจำปี 2562 และโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ) 02 พ.ค. 2562
1714/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 พ.ค. 62 ห้องประชุมดวงตะวันแกรนด์วิว บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา) 02 พ.ค. 2562
1713/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 02 พ.ค. 2562
1712/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 01 พ.ค. 2562
1711/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 พ.ค. 62 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรการอบรมพัฒนาอาชีพ “การทำอาหารไทย” ) 01 พ.ค. 2562
1710/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 พ.ค. 62ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (จัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพ “การเพาะเห็ดในตะกร้า” ภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน”) 01 พ.ค. 2562
1709/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5 พ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ กลุ่มดาวเด่น สู่สากล Product Differentiation พัฒนาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างแบรนด์ ณ จังหวัดเชียงราย) 01 พ.ค. 2562
1708/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-11 พ.ค. 62 อาศรมวงศ์สนิท อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (เป็นวิทยากรฯ) 01 พ.ค. 2562
1707/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (อบรมครูผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ Beginner รุ่นที่ 2) 01 พ.ค. 2562
1706/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 พ.ค. 62 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร “เจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 1) " 01 พ.ค. 2562
1705/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 01 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]