ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1670/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 เม.ย. 62 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาเรื่อง การใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี) 27 เม.ย. 2562
1669/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,31 พ.ค. 62 ชุมชนป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนงทางการบริหารต้นทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากชาเมี่ยง ชุมชนป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 27 เม.ย. 2562
1668/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTTCC Academic Day ครั้งที่ 3) 27 เม.ย. 2562
1667/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 27 เม.ย. 2562
1666/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อน ณ Xizmen University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562 27 เม.ย. 2562
1665/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 27-28 เม.ย. 62 (ผู้อำนวยการไปราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 26 เม.ย. 2562
1664/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 เม.ย. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 26 เม.ย. 2562
1663/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 26 เม.ย. 2562
1662/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 เม.ย. 62 และวันที่ 5-6 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (จัดฝึกอบรมเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน) 26 เม.ย. 2562
1661/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15,18-20,25-27 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดำเนินโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 26 เม.ย. 2562
1660/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27-28 เม.ย. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดอุตรดิตถ์) 26 เม.ย. 2562
1659/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 62 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 26 เม.ย. 2562
1658/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 26-28 เม.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดอุตรดิตถ์) 26 เม.ย. 2562
1657/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 ชุมชนพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์ชาเมี่ยง) 26 เม.ย. 2562
1656/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เรื่อง การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561) 25 เม.ย. 2562
1655/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 62 ร้าน The Localist ประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการของ ไทย Craft studio workshop ศิลปะไทย) 26 เม.ย. 2562
1652/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 เม.ย. 62 ห้องอานนท์เที่ยงตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ) 25 เม.ย. 2562
1651/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-6 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา) 25 เม.ย. 2562
1650/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. 62 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น) 25 เม.ย. 2562
1649/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 ห้องประชุมมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (เป็นวิทยากรฯ) 25 เม.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138] 139 [140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]