ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] 154 [155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1385/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 เม.ย. 62 หมู่บ้านแม่ขะปู (เปียง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาในการจัดนิทรรศการและหนังสือ) 01 เม.ย. 2562
1384/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5,8-13,17-21,23-26,30 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 01 เม.ย. 2562
1383/2562 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 01 เม.ย. 2562
1382/2562 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเพิ่มการตอบแทนพิเศษชั่วคราว 01 เม.ย. 2562
1381/2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 01 เม.ย. 2562
1380/2562 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 01 เม.ย. 2562
1379/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 เม.ย. 62 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 01 เม.ย. 2562
1376/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 เม.ย. 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการสาธิตการวิเคราะห์หาค่าพลังงานจากวัสดุต่างๆจากเครื่อง Bomb Calorimeter) 01 เม.ย. 2562
1375/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-11 เม.ย. 62 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (วิจัยฯ) 01 เม.ย. 2562
1374/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 เม.ย. 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการสาธิตการวิเคราะห์หาค่าพลังงานจากวัสดุต่างๆจากเครื่อง Bomb Calorimeter) 01 เม.ย. 2562
1373/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ผู้มีความพิการ และสอบปฏิบัติภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ผู้สมัครภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา 01 เม.ย. 2562
1372/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาราคาการให้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารหลักและอาหารว่าง จำนวน 30 ร้าน ณ ศูนย์อาหารเวียงบัวภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 เม.ย. 2562
1369/2562 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นางหทัยภัทร, น.ส.เฆษยารัตช์) รร.สาธิต 31 มี.ค. 2562
1368/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 เม.ย. 62 C asean อาคารไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมนานาชาติด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร) 31 มี.ค. 2562
1367/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 เม.ย. 62 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) 31 มี.ค. 2562
1366/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 1-3,4-6 เม.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการประเทศญี่ปุ่น) 31 มี.ค. 2562
1365/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 62 ห้องศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาสูตรความสำเร็จ การบริหารจัดการธุรกิจอาหารตามกระแสยุคดิจิตอล) 31 มี.ค. 2562
1364/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7,9-11 เม.ย. 62 บ้านแพมบก อำเภอปาย บ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า และบ้านนาปลาจาด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 31 มี.ค. 2562
1363/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 เม.ย. 62 พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง คำเรียกสีในภาษาไทใหญ่ : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์) 31 มี.ค. 2562
1360/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 31 มี.ค. - 11 เม.ย. 62 ประเทศฮังการี (ประสานช่วยเหลือนักศึกษาฯ) 30 มี.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]