ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4289 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185] 186 [187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
645/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 Monkey Farm Organic Thailand อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่) 06 ก.พ. 2562
644/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ก.พ. 62 จังหวัดลำพูน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
644/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ก.พ. 62 จังหวัดลำพูน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
643/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 62 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14) 06 ก.พ. 2562
642/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (นำเสนอผลงานวิจัย) 06 ก.พ. 2562
641/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 62 แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย (โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย) 06 ก.พ. 2562
640/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-20,12-18 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย) 06 ก.พ. 2562
639/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร่วมจัดกิจกรรมแปรรูปไก่แม่ฮ่องสอน) 06 ก.พ. 2562
639/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร่วมจัดกิจกรรมแปรรูปไก่แม่ฮ่องสอน) 06 ก.พ. 2562
638/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7,8 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร) 07 ก.พ. 2562
637/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ก.พ. 62 บ้านใหม่สามัคคี อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการแก้ไขปัญหาหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนคะฉิ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 06 ก.พ. 2562
636/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. 62 ฟาร์มสุกร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 06 ก.พ. 2562
635/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.พ. 62 ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
634/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,14 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
633/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 62 ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เป็นกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์) 06 ก.พ. 2562
632/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,13 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
631/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 62 ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2562
629/2562 การเปลี่ยนแปลงพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน 05 ก.พ. 2562
628/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 ก.พ. 62 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ศึกษาแนะแนวอาชีพชุมชนโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมล้านนาฯ) 05 ก.พ. 2562
627/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา) 05 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]