ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 45 [46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3812/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ต.ค. 62 โบราณสถานเวียงกุมกาม ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ (ทัศนศึกษา) 28 ก.ย. 2562
3811/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2 ต.ค. 62 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 28 ก.ย. 2562
3810/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 62 บ้านกลางเวียงและชุมชนสร้างสรรค์ เมือง เชียงใหม่ (กิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษาครู) 28 ก.ย. 2562
3809/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 62 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเชียงใหม่ (ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่) 28 ก.ย. 2562
3808/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 ก.ย. 2562
3807/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 62 โรงแรมแซงกรี-ลา กรุงเทพฯ (ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติเกาหลี) 28 ก.ย. 2562
3806/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 28 ก.ย. 2562
3805/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.ย.-2 ต.ค. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับบทบาทและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 28 ก.ย. 2562
3804/2562 แก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 27 ก.ย. 2562
3801/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 62 โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (ประชุมทีมหนุนเสริมทางวิชาการ) 26 ก.ย. 2562
3800/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 ก.ย. 2562
3798/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 26 ก.ย. 2562
3796/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 ก.ย. 2562
3795/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 26 ก.ย. 2562
3794/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 62 หอประชุมอาคารนวรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการประกวดฯ) 26 ก.ย. 2562
3793/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 14 - 16 ต.ค. 62 ณ ประเทศเวียดนาม (นายสุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี) 26 ก.ย. 2562
3792/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ก.ย. 62 และวันที่ 4-6 ต.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบผักฮ้วน ใบผักเชียงดา และใบย่านาง วัดโดยวิธี DPPH) 26 ก.ย. 2562
3791/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. 62 ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 26 ก.ย. 2562
3790/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 ก.ย. 2562
3789/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 62 แม่ริม ฝาง เชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์ ค้นหา นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) 26 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]