ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143] 144 [145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1617/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี (อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร) 24 เม.ย. 2562
1616/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 เม.ย.-15 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี (อบรมหลักสูตร Sustainable Community-Based Ecotourism Development) 24 เม.ย. 2562
1615/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 เม.ย.,9-10,16-17,23-24,30-31 พ.ค. 62 เชียงดาว เชียงใหม่ (วิจัย) 24 เม.ย. 2562
1614/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (เสวนาวิชาการคนกับหมอกควัน) 24 เม.ย. 2562
1612/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เงื่อนไข การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 24 เม.ย. 2562
1610/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 62 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ชั้น 6 กรมบังคับคดี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (นำส่งหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวบุคคลของผู้ถือกรรมสิทธิ์) 23 เม.ย. 2562
1609/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-30 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก) 23 เม.ย. 2562
1608/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-28 เม.ย. 62 และวันที่ 4-6 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการนำมาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 23 เม.ย. 2562
1607/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 เม.ย. 62 ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 4 อาคาร 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงโครงการฯ) 23 เม.ย. 2562
1606/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 พ.ค. 62 ห้อง 288 ไข่มุกล้านนา ภัตตาคารตูลู่ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการประกวดสื่อการเรียนการสอน) 23 เม.ย. 2562
1605/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-5 พ.ค. 62 จังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดการความรู้และการวิเคราะห์ความเสี่ยง) 23 เม.ย. 2562
1604/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 พื้นที่ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมการชี้แจงขั้นตอนและการเสวนาเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมี่ยงป่าแป๋) 25 เม.ย. 2562
1603/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 เม.ย. 62 ห้องฝ้ายคำ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ) 23 เม.ย. 2562
1602/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 เม.ย. 62 พื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างแหล่งเรียนรู้วัดป่าตุ้มดอนผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวตามแนวคิด GLAM) 23 เม.ย. 2562
1601/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-29 เม.ย. 62 จังหวัดสงขลา (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานสำนักงานเพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาครูและการประกันคุณภาพการศึกษา) 23 เม.ย. 2562
1600/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 ห้องประชุมวิริคุณากร 3 ชั้น 2 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ดนตรีประกอบพิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ ล้านนา) 23 เม.ย. 2562
1599/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 เม.ย. 62 เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 เม.ย. 2562
1598/2562 ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 23 เม.ย. 2562
1596/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (นางภัทราวดี ทองปัน) 23 เม.ย. 2562
1595/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 เม.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]