ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1561/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 62 และวันที่ 7 พ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยา (นิเทศ) 20 เม.ย. 2562
1560/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 เม.ย. 2562
1556/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 พ.ค. 62 จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม และจังหวัดเลย (โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรม การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในบุคลากรสายสนับสนุน) 19 เม.ย. 2562
1555/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 62 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ดำเนินโครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 6 จังหวัด) 19 เม.ย. 2562
1554/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรสำหรับคณาจารย์ผู้สอน) 19 เม.ย. 2562
1553/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องทำงานผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2562
1552/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,27 เม.ย. 62 และวันที่ 4-6 พ.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมบริการวิชาการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน) 19 เม.ย. 2562
1551/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มแม่บ้านตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 19 เม.ย. 2562
1550/2562 ลงโทษนักศึกษาทุจริตสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 19 เม.ย. 2562
1549/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 เม.ย. 62 วันที่ 7-8 พ.ค. 62 และวันที่ 21-22 พ.ค. 62 บ้านแม่ใจใต้ หมู่ 7 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชนของเด็กและเยาวชน) 19 เม.ย. 2562
1548/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 เม.ย. 62 ทุ่งละคร วอเตอร์ไซด์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน) 19 เม.ย. 2562
1547/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (วิจัยเรื่อง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อคปูถนนรีไซเคิล) 19 เม.ย. 2562
1546/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 เม.ย. 62 ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐ) 19 เม.ย. 2562
1545/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8-10 พ.ค. 62 (คณบดีลาพักผ่อน) คณะ 19 เม.ย. 2562
1543/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ 18 เม.ย. 2562
1542/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 18-23 เม.ย. 62 เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน (ประชุมและสาธิตทางวัฒนธรรมฯ) 18 เม.ย. 2562
1541/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 18 เม.ย. 2562
1540/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2562) 18 เม.ย. 2562
1539/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 พ.ค. 62 พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง คำเรียกสีในภาษาไทใหญ่ : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์) 18 เม.ย. 2562
1538/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 18 เม.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143] 144 [145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]