ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] 91 [92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2778/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.ค. 62 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกาภายในระดับหลักสูตร) 12 ก.ค. 2562
2777/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ค. 62 อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (โครงการวิจัย ปัญหาและแนวทางการขยายตลาดสินค้าสู่สากลของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม A ดาวเด่นสู่สากลในจังหวัดลำปาง) 12 ก.ค. 2562
2776/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-13 ก.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มปักผ้าด้วยมือบ้านสันกอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการกลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย) 12 ก.ค. 2562
2775/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-17 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดพะเยา (โครงการสร้างแบรนด์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มเอกลักษณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้าและอัตลักษณ์ด้วยมัลติมีเดีย จังหวัดพะเยา) 12 ก.ค. 2562
2774/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-16 ก.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปะชีพภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14) 12 ก.ค. 2562
2773/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 62 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (นิเทศ) 12 ก.ค. 2562
2772/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการจ้างก่อสร้างการปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องทำงานผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง เพิ่มเติม 12 ก.ค. 2562
2771/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ค. 62 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่แตง) 12 ก.ค. 2562
2770/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-14,16,17 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนด้วยการปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ) 12 ก.ค. 2562
2769/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-17,22,29,31 ก.ค. 62 พื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของพืชกัญชงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่) 12 ก.ค. 2562
2768/2562 แก้ไขคำสั่ง ที่ 2719/62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 12 ก.ค. 2562
2765/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 62 ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562) 11 ก.ค. 2562
2764/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 11 ก.ค. 2562
2763/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23,24,25 ก.ค. 62 และวันที่ 5,6,7,8 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 11 ก.ค. 2562
2762/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.ค. 62 วันที่ 7 ส.ค. 62 และวันที่ 4 ก.ย. 62 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2562
2761/2562 อนุญาตให้บุคลากรขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 10-12 ก.ค. 62 (นำวัสดุในการดำเนินโครงการไปยังบริเวณงานฯ) 11 ก.ค. 2562
2760/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 62 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาคเหนือ) 11 ก.ค. 2562
2759/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เพิ่มเติม) 11 ก.ค. 2562
2758/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกชาวต่างประเทศเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้ง 1 11 ก.ค. 2562
2757/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,30-31 ก.ค. 62 และวันที่ 2,20-21,23,26,27 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 11 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]