ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2545/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,12,19 ก.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มแม่บ้านตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 30 มิ.ย. 2562
2543/2562 แก้ไขคำสั่ง ที่ 2457/62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบปฏิบัติการสอนเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 28 มิ.ย. 2562
2542/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 62 และวันที่ 1,8,11,12,18,22,25,26 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 มิ.ย. 2562
2541/2562 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4-9 ก.ค. 62 (อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 28 มิ.ย. 2562
2540/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13 ก.ค. 62 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562) 28 มิ.ย. 2562
2539/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) 28 มิ.ย. 2562
2538/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.ค. 62 ห้องลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง โลกเปลี่ยนหมู่เฮาปรับ รุกรับให้ทัน) 28 มิ.ย. 2562
2537/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2,8-9,15-16,22 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์และประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) 28 มิ.ย. 2562
2536/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-30 ส.ค. 62 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาเรื่อง Digital HR Forum) 28 มิ.ย. 2562
2535/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 62 สถานีวิทยุศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรดำเนินรายการตามตะวัน ช่วงสุขอย่างไทย) 28 มิ.ย. 2562
2534/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาอาชีพชาวบ้านพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 28 มิ.ย. 2562
2533/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-13 ก.ค. 62 ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นวิทยากรผู้ช่วย (เตรียมสอบ) รุ่นที่ 2/2562) 28 มิ.ย. 2562
2532/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ก.ค. 62 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค) 28 มิ.ย. 2562
2531/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.ค. 62 กองการประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (โครงการ Research Zone) 28 มิ.ย. 2562
2530/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.ค. 62 กองการประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (โครงการ Research Zone) 28 มิ.ย. 2562
2529/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (เป็นวิทยากรฯ) 28 มิ.ย. 2562
2528/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมงานบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4) 28 มิ.ย. 2562
2527/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.ค. 62 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 1 (SC1) ชั้น 2 ห้อง SC2031 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพมหานคร (เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานฯ) 28 มิ.ย. 2562
2526/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ค. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างและตกแต่งพระพุทธรูปจากมวลสารดอกไม้ และการเขียนรูปด้วยสีจากดอกไม้ในศาสนพิธี) 28 มิ.ย. 2562
2525/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29,30 มิ.ย. 62 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 21 มิ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] 99 [100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]