ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] 99 [100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1745/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,15,16,17,22 พ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการชมรมผู้สูงวัยต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562) 07 พ.ค. 2562
1744/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ค. 62 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการแก้ไขปัญหาหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนคะฉิ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ) 03 พ.ค. 2562
1743/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 62 หอประชุมบ้านปานตอง หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนที่ชุมชน) " 03 พ.ค. 2562
1742/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 03 พ.ค. 2562
1741/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13 พ.ค. 62 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (โครงการสัมมนานานาชาติ 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย : เปิดเพดานความคาดหวังสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน) 03 พ.ค. 2562
1740/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 พ.ค. 62 ชมรมผู้สูงวัยร้องวัวแดงองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้สูงวัยตามแบบล้านนาวิถีในจังหวัดเชียงใหม่) 03 พ.ค. 2562
1739/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-6,9,11-12,18-20 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับอุตสาหกรรมภูมิปัญญาสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 03 ก.ค. 2562
1738/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-16 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอปาย และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรฯ) 03 พ.ค. 2562
1737/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-9 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอปาย และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรฯ) 03 พ.ค. 2562
1736/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 มิ.ย. 62 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารและระบบคุณภาพอาหาร GMP) 03 พ.ค. 2562
1735/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ 03 พ.ค. 2562
1733/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน (นายวสันต์ เต็งกวน) 03 พ.ค. 2562
1732/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 พ.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทยครั้งที่ 5 และร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปะ (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษา 11 แห่ง) 03 พ.ค. 2562
1731/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12,15-16,18-19 พ.ค. 62 พื้นที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวปกาเกอญอ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) 03 พ.ค. 2562
1730/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-10 พ.ค. 62 ห้อง BS-1105 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 03 พ.ค. 2562
1729/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 พ.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตอำเภอฮอด และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 พ.ค. 2562
1728/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 พ.ค. 62 สโมสรนายทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเสวนาวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) 03 พ.ค. 2562
1727/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ค. 62 ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินผลงานวิชาการ) 03 พ.ค. 2562
1726/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มิ.ย. 62 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร 4 การวิจัยแบบผสมวิธี Mixed Methods Research) 03 พ.ค. 2562
1725/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (รับ-ส่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ) 03 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]