ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] 99 [100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2599/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ก.ค. 62 ห้องพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย) 02 ก.ค. 2562
2598/2562 แก้ไขบัญชีรายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ คำสั่งที่ 1696/62 02 ก.ค. 2562
2597/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 5-6 ก.ค. 62 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมบรรยายฯ) 02 ก.ค. 2562
2596/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562-2564 02 ก.ค. 2562
2595/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุ) 02 ก.ค. 2562
2594/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ก.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรอบรมความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ท้องถิ่น) 02 ก.ค. 2562
2592/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ค. 62 ห้องประชุมบัวตอง โบทานิค รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ อภิปรายให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564) 02 ก.ค. 2562
2591/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นวิทยากรอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง นวัตกรรมด้านภาษากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3) 02 ก.ค. 2562
2590/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.ค. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูลำไย) 02 ก.ค. 2562
2589/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน) 02 ก.ค. 2562
2588/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 62 ด่านศุลกรกร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ) 02 ก.ค. 2562
2587/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (เป็นวิทยากรโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศในประเด็นหัวข้อความรู้ทางด้านบัญชีจากกระดาษกล้วยหิน) 02 ก.ค. 2562
2585/2562 อนุญาตให้อาจารย์ชาวต่างประเทศลาออกจากงาน (Miss Cristina Madalina Dan) 01 ก.ค. 2562
2584/2562 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 01 ก.ค. 2562
2583/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 01 ก.ค. 2562
2582/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,26 ก.ค. 62 และวันที่ 16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2581/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 62 และวันที่ 9,30 ส.ค. 62 โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2580/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ค. 62 และวันที่ 2,9 ส.ค. 62 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 01 ก.ค. 2562
2579/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10,15,23-24 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2578/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1,21,22 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]