ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1840/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 62 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนสาธิตฯ) 13 พ.ค. 2562
1838/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 62 หมู่บ้านโป่งกวาว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร GHP) 13 พ.ค. 2562
1836/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 4107/2561 13 พ.ค. 2562
1835/2562 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25601 ข้อ 15 (ก) (1) (1.2) และ (1.3) 13 พ.ค. 2562
1834/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 พ.ค. 62 ห้องประชุมอาคารผู้วินิจฉัย (อาคารนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ กลั่นกรอง และการให้ค่าคะแนนแก่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562) 13 พ.ค. 2562
1833/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 พ.ค. 62 เมืองลีงโมเดล อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (ร่วมศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เมืองลีงโมเดล: การพัฒนาภูมิสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง” รุ่นที่ 1)" 13 พ.ค. 2562
1832/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 พ.ค. 62 ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์การจัดการศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555-2561) 12 พ.ค. 2562
1831/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 62 โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูของครูสู่การเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาครุศาสตร์ 4 ปี) 12 พ.ค. 2562
1830/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ค. 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (แลกเปลี่ยนเครือข่ายผู้นำระหว่างอุดมศึกษา) 12 พ.ค. 2562
1829/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับพระปานปอง พระพุทธรูปที่สร้างจากดอกไม้ของชาวไทใหญ่เพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 12 พ.ค. 2562
1828/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ค. 62 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้งวรวิหาร อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (ประชุมฯ) 12 พ.ค. 2562
1827/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 13-15 พ.ค. 62 (ผู้อำนวยการลาพักผ่อน) 12 พ.ค. 2562
1826/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 62 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562) 12 พ.ค. 2562
1825/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 62 โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมพัฒนาอาชีพ กระเป๋าผ้าสไตล์ญี่ปุ่น) 11 พ.ค. 2562
1824/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 13-16 พ.ค. 62 (หัวหน้างานไปราชการจังหวัดจันทบุรี) 11 พ.ค. 2562
1823/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3717/2561,3719/2561,5377/2561 11 พ.ค. 2562
1822/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 4041/2561,4348/2561,4873/2561,4874/2561,14/2562,1369/2562 11 พ.ค. 2562
1821/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 มิ.ย. 62 กระบี่ (โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยกระดับการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล) 11 พ.ค. 2562
1820/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 13-16 พ.ค. 62 (ผู้อำนวยการไปราชการจังหวัดจันทบุรี) 11 พ.ค. 2562
1819/2562 แก้ไขคำสั่ง ที่ 1595/62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 11 พ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130] 131 [132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]