ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4501/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 ธ.ค. 62 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 02 ธ.ค. 2562
4500/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 11-15 ธ.ค. 62 สาธารณรัฐประชาชนจีน (ร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง) 03 ธ.ค. 2562
4499/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ธ.ค. 62 ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง ศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษากับการรักษาเยียวยาและเกื้อกูลจิตใจในสังคมร่วมสมัย) 02 ธ.ค. 2562
4498/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ธ.ค. 62 ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 SPUCON2019) 02 ธ.ค. 2562
4497/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 63 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน รุ่นที่ 2) 02 ธ.ค. 2562
4496/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติและโรงเรียนบ้านแม่ลางิ้ว) 02 ธ.ค. 2562
4495/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ธ.ค. 62 และวันที่ 7 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติและโรงเรียนบ้านแม่ลางิ้ว) 02 ธ.ค. 2562
4494/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,4 ธ.ค. 62 และวันที่ 21,22 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ธ.ค. 2562
4493/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,4,6,11,13 ธ.ค. 62 และวันที่ 7,21,24,28,31 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ธ.ค. 2562
4492/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ธ.ค. 62 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ชั้น 2 ห้อง Menam Grand กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมงานประชุม The Belt and Road” China – Thailand Universities Internet & Education Summit Forum) 02 ธ.ค. 2562
4491/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,11,16,17,23,24 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 พ.ย. 2562
4490/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,13,16,17,23,24,26,30 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 29 พ.ย. 2562
4489/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 2-6 ธ.ค. 62 ประเทศญี่ปุ่น (เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น) 29 พ.ย. 2562
4488/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-8 ธ.ค. 62 โรงเรียบนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 29 พ.ย. 2562
4487/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 62 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ และการประชุมวิชาการเรื่อง การเรียนรู้และการพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0) 29 พ.ย. 2562
4486/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 29 พ.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 29 พ.ย. 2562
4485/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมฯ) 29 พ.ย. 2562
4484/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ธ.ค. 62 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 29 พ.ย. 2562
4483/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,4 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (นิเทศ) 29 พ.ย. 2562
4482/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,6 ธ.ค. 62 วันที่ 8,10 ม.ค. 63 และวันที่ 12,21 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 29 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]