ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
843/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5-8,9-11,12-20 เม.ย. 62 (คณบดีลาพักผ่อน) 18 ก.พ. 2562
842/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 62 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.พ. 2562
841/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.พ. 2562
840/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-28 มี.ค. 62 โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง (เป็นวิทยากรฯ) 18 ก.พ. 2562
839/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 62 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมกองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ ประจำปี 2562) 18 ก.พ. 2562
838/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.พ. 62 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจสอบบัญชีเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติภาครัฐ รุ่นที่ 4) 18 ก.พ. 2562
837/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-3 มี.ค. 62 จังหวัดภูเก็ต (โครงการประชุมคณะกรรมการประจำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 18 ก.พ. 2562
836/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,22 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.พ. 2562
835/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,26 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.พ. 2562
834/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2561 18 ก.พ. 2562
833/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 18 ก.พ. 2562
828/2562 แต่งตั้งวิทยากร (เพิ่มเติม) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 ก.พ. 2562
827/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสะเทพ USA มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 16 ก.พ. 2562
826/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ 16 ก.พ. 2562
825/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-18 ก.พ. 62 ฝายมังกาละโป่ริมน้ำแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน) 16 ก.พ. 2562
821/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 62 และวันที่ 8 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำปาง (โครงการการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล จังหวัดลำปาง) 15 ก.พ. 2562
820/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,23-24 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยลื้อลวงเหนือ ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน) 15 ก.พ. 2562
819/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19,25-26 ก.พ. 62 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมี่ยงตำบลป่าแป๋ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) 15 ก.พ. 2562
818/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 15 ก.พ. 2562
817/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน) 15 ก.พ. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173] 174 [175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]