ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
500/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 62 พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล) 29 ม.ค. 2562
499/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,19-21,27-28 ก.พ. 62 และวันที่ 1,6-8,11-12,13-15 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาอาชีพชาวบ้านพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 29 ม.ค. 2562
498/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ก.พ. 62 โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (บริการวิชาการและเข้าร่วมประชุมฯ) 29 ม.ค. 2562
497/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,7 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (นิเทศ) 29 ม.ค. 2562
496/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,20 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ม.ค. 2562
495/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5,21,28 ก.พ. 62 และวันที่ 5 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน (นิเทศ) 29 ม.ค. 2562
494/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ (ประชุมฯ) 29 ม.ค. 2562
493/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 62 และวันที่ 11 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ม.ค. 2562
492/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การดำเนินชีวิตวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา) 29 ม.ค. 2562
491/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 62 จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน) 29 ม.ค. 2562
490/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2,3,4 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก) 29 ม.ค. 2562
489/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2,3,9,10,23,24 ก.พ. 62 และวันที่ 2,3,16,17,23,24 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงในการวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกผ่านภาพมุมสูง กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 29 ม.ค. 2562
488/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3,24-27 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ผลการรับรู้ภาพลักษณ์ของอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 29 ม.ค. 2562
487/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งคุกคามทางสุขภาพกับปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายของผู้สูงอายุในชุมชนสะลวงขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 29 ม.ค. 2562
486/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สู่ยุคสังคมสูงวัยประเทศไทย 4.0 ในชุมชนขี้เหล็ก-สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 29 ม.ค. 2562
485/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-7 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 และงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2562) 29 ม.ค. 2562
484/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 62 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง (นิเทศ) 29 ม.ค. 2562
483/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ก.พ. 62 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ม.ค. 2562
482/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 62 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้) 29 ม.ค. 2562
481/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,13,20 ก.พ. 62 พื้นที่ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม่) 29 ม.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188] 189 [190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]