ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140] 141 [142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1695/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,3,13,14 พ.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านซางและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสะลวงนอก จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุอินทรีย์ชุมชนเพื่อใช้ในการเกษตรและเชิงการค้า) 01 พ.ค. 2562
1694/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 01 พ.ค. 2562
1693/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,24,27 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร) 30 เม.ย. 2562
1692/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำหน่วยงานต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 30 เม.ย. 2562
1691/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 30 เม.ย. 2562
1690/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 พ.ค. 62 FLORA CREEK CHIANG MAI อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562) 30 เม.ย. 2562
1689/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562) 30 เม.ย. 2562
1688/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-25 พ.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิจัย) 30 เม.ย. 2562
1687/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 พ.ค. 62 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 30 เม.ย. 2562
1686/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-4 พ.ค. 62 จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร (โครงการเพิ่มพูนทักษะทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่ 21) 30 เม.ย. 2562
1685/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเข้าค่ายจิตอาสาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 30 เม.ย. 2562
1684/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้งเพื่อใช้สำหรับประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผล (ครั้งที่ 2) 30 เม.ย. 2562
1681/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. 62 ห้องประชุมอารียา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบฯ) 29 เม.ย. 2562
1680/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ก.ค. 62 ห้องประชุมพยัคฆ์พนาสณฑ์ ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561) 29 เม.ย. 2562
1679/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 พ.ค. 62 ห้องโสตฯ โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 29 เม.ย. 2562
1678/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 เม.ย. 62 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเรื่อง สรุปบทเรียน 4 ปีกับการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ) 29 เม.ย. 2562
1677/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-9 พ.ค. 62 โรงแรมแกลม ฮา บิแทท จังหวัดภูเก็ต (เป็นวิทยากรโครงการอบรมเรื่อง ทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานและการทำงานแบบทีม) 29 เม.ย. 2562
1676/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อขอรับรองการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 29 เม.ย. 2562
1675/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 29 เม.ย. 2562
1675/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 29 เม.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]