ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147] 148 [149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1540/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2562) 18 เม.ย. 2562
1539/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 พ.ค. 62 พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง คำเรียกสีในภาษาไทใหญ่ : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์) 18 เม.ย. 2562
1538/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 18 เม.ย. 2562
1537/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 เม.ย. 62 วันที่ 22 เม.ย. 62 และวันที่ 21-22 เม.ย. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโรงแรมฮิวตันสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (ประชุมเตรียมการจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติฯ และประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ) 18 เม.ย. 2562
1536/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 62 ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 6 เพื่อประกอบการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าพะเยาและแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าพะเยา) 18 เม.ย. 2562
1535/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยวิธีคัดเลือก 18 เม.ย. 2562
1534/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 18 เม.ย. 2562
1533/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มแม่บ้านตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 18 เม.ย. 2562
1532/2562 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 19-22 เม.ย. 62 โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเต้น THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019) 18 เม.ย. 2562
1531/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 24 เม.ย. 62 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ประชุมเรื่องแนวทางความร่วมมือด้าน Smart City ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC) 18 เม.ย. 2562
1530/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการประเทศเยอรมนี) 18 เม.ย. 2562
1529/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 62 โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 18 เม.ย. 2562
1528/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 เม.ย. 62 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดประเมินผลอิงการเรียนรู้ของผู้เรียน) 18 เม.ย. 2562
1525/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 12 เม.ย. และ 17 เม.ย. 62 (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 17 เม.ย. 2562
1524/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 พ.ค. 62 และวันที่ 20-23 พ.ค. 62 ณ จังหวัดจันทบุรี (เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562) 17 เม.ย. 2562
1523/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-25 เม.ย. 62 จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังกวัดระยอง (โครงการเพิ่มพูนทักษะทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แห่งศตวรรษที่ 21) 17 เม.ย. 2562
1522/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562) 17 เม.ย. 2562
1521/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-23 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 17 เม.ย. 2562
1520/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 พ.ค. 62 จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ (นิเทศ) 17 เม.ย. 2562
1519/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1,3,7,17 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อนำเสนอข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 17 เม.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]