ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1459/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส่งคืนอุปกรณ์ที่ยืมไปสำหรับจัดโครงการ Open House ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 ให้มหาวิทยาลัย) 09 เม.ย. 2562
1458/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 62 ห้องฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอาคารเบญจมวัฏ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด) 09 เม.ย. 2562
1457/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 เม.ย. 62 ห้องประชุมสารสนเทศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสนทนากลุ่มเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่) 09 เม.ย. 2562
1456/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 เม.ย. 62 สำนักงานองคมนตรี อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 21 (อาคารใหม่) กรุงเทพมหานคร (เข้าพบองคมนตรีเพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย) 09 เม.ย. 2562
1454/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 เม.ย. 62 พื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าของชุมชน) 09 เม.ย. 2562
1453/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09 เม.ย. 2562
1452/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 เม.ย. 62 บ้านแม่สา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 09 เม.ย. 2562
1451/2562 แต่งตั้งกรรมการประมวลผลคะแนนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา และรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 09 เม.ย. 2562
1450/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-23 เม.ย. 62 สโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซี จังหวัดชลบุรี (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 09 เม.ย. 2562
1449/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 09 เม.ย. 2562
1448/2562 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ค) (4) (นางธญา ตันติวราภา) 09 เม.ย. 2562
1444/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 5 - 10 เม.ย. 62 ณ ญี่ปุ่น (น.ส.ธนพร ธาริญ ศิระธนาพันธ์) 05 เม.ย. 2562
1443/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-11 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เข้าร่วมประชุมฯ) 05 เม.ย. 2562
1442/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ช่วยปฏิบัติการสอน) 05 เม.ย. 2562
1441/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการเปิดซองพิจารณาราคาการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม (ชนิดไม่มีแอลกอฮออล์) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 05 เม.ย. 2562
1440/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-12,22-26 เม.ย. 62 และวันที่ 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 62 จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย และจังหวัดน่าน (วิจัยเรื่อง การเก็บรวบรวมสายพันธ์ และสร้างฐานข้อมูลสาหร่ายขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการใช้เป็นอาหารและยาของประเทศไทย) 05 เม.ย. 2562
1438/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562) 05 เม.ย. 2562
1437/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอสะเมิง และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่) 05 เม.ย. 2562
1436/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-11,20-22,24-26 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ) 05 เม.ย. 2562
1435/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ 27-29 พ.ค. 62 จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย (โครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำข้อเสนอโครงการขยายการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2) 05 เม.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147] 148 [149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]