ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4289 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209] 210 [211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
116/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 31 และการแข่งขันกีฬาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4) 09 ม.ค. 2562
115/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-13 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประชุมสภานิตสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ ครั้งที่ 9) 09 ม.ค. 2562
114/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,18 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562
113/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13-14 ม.ค. 62 โรงแรมคงการ์เด้น วิว รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย (โครงการพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 6 จังหวัด) 09 ม.ค. 2562
112/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 62 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่) 09 ม.ค. 2562
111/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ม.ค. 62 ห้องประชุมสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (สืบพยานคู่พิพาทฯ) 09 ม.ค. 2562
110/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 17-19 ม.ค. 62 โรงแรมเทวราชน่าน ห้องแกรนด์บอลรูม จังหวัดน่าน (ประชุมฯ) 09 ม.ค. 2562
109/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562
108/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 62 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562
107/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ม.ค. 62 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (เป็นกรรมการประเมินการนำเสนอโครงงานของนักเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ) 09 ม.ค. 2562
106/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ม.ค. 62 ห้องประชุมสภาหมาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562) 09 ม.ค. 2562
105/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค. 62 ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรงว มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2562) 09 ม.ค. 2562
104/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-13 และ 14-15 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี (โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และโครงการศึกษาภูมิศาสตร์ภาคสนาม) 09 ม.ค. 2562
103/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2562
102/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,20 ม.ค. 62 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการยับยั้งการเจริญเติบโตในเซลล์มะเร็งของสารสกัดหยาบจากพืชตระกูล Euphorbiaceae ในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน) 09 ม.ค. 2562
101/2562 แต่งตั้งนักวิจัย โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 09 ม.ค. 2562
100/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 09 ม.ค. 2562
99/2562 การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน 09 ม.ค. 2562
98/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 09 ม.ค. 2562
96/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-23 ม.ค. 62 จังหวัดเชียงราย (เก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์) 08 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]