ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
39/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ม.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบเชิงบูรณาการในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 04 ม.ค. 2562
38/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ม.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบเชิงบูรณาการในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 04 ม.ค. 2562
37/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ม.ค. 62 ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562และปรึกษาหารือเตรียมการเปิดโรงเรียนสาธิตฯ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 04 ม.ค. 2562
36/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-11 ม.ค. 62 อาคาร 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (โครงการร่วมมืออุตสาหกรรมเครือข่ายด้านการออกแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 และแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 04 ม.ค. 2562
35/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,12 ม.ค. 62 พื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 04 ม.ค. 2562
34/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 62 บ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการเพื่อจัดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชนบ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 04 ม.ค. 2562
33/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ม.ค. 62 บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร (นิเทศ) 04 ม.ค. 2562
32/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ม.ค. 62 โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ) 04 ม.ค. 2562
31/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ม.ค. - 19 มี.ค. 62 (เวลา 17.00-20.00 น.) วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 167 การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย) 04 ม.ค. 2562
28/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ม.ค. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 03 ม.ค. 2562
27/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,16,21 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ม.ค. 2562
26/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ม.ค. 62 และวันที่ 6,20 ก.พ. 62 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ม.ค. 2562
25/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ม.ค. 62 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 03 ม.ค. 2562
24/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 62 และวันที่ 12,26 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ม.ค. 2562
23/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,10,14,21,22,24 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ม.ค. 2562
22/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 62 ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูรามา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจและมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับ NPAEs และ PAEs) 03 ม.ค. 2562
21/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 03 ม.ค. 2562
20/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกองบริหารงานบุคคล 03 ม.ค. 2562
19/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ม.ค. 62 ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงองค์ความรู้และติดตามการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ร่วมกับหน่วยงานและคณะเพื่อกำหนดขอบเขตความรู้ KM Focus areas หัวข้อแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ KM ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย) 03 ม.ค. 2562
18/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-11 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมประชุมฯ) 03 ม.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209] 210 [211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]