ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4728/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 62 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 3) 19 ธ.ค. 2562
4727/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22-25 ธ.ค. 62 และวันที่ 24-25 ธ.ค. 62 ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร และสำนักงานองคมนตรี ชั้น 21 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อาคารใหม่ สกอ.) กรุงเทพมหานคร(ประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเข้าพบองคมนตรี) 19 ธ.ค. 2562
4726/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ธ.ค. 62 และวันที่ 21-22 ธ.ค. 62 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 19 ธ.ค. 2562
4725/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2562
4725/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2562
4723/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 18-21 ธ.ค. 62 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (ร่วมพิธีลงนาม MOU และหารือด้านการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ) 18 ธ.ค. 2562
4722/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 18 ธ.ค. 2562
4721/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์และปรับปรุงเอกสารรายวิชา ED 2801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 18 ธ.ค. 2562
4720/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 62 องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2562
4719/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 6) 18 ธ.ค. 2562
4718/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 62 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพมหานคร (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย) 18 ธ.ค. 2562
4717/2562 การปรับเงินเดือนอาจารย์ชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2562) 18 ธ.ค. 2562
4716/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 พื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์จองแหล่งน้ำนิ่งที่กระจายตัวในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่) 18 ธ.ค. 2562
4715/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 62 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน) 18 ธ.ค. 2562
4714/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ธ.ค. 62 บ้านแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการ Beaming Social) 18 ธ.ค. 2562
4713/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,26,27 ธ.ค. 62 วันที่ 3,9,10,16,17,24 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยา (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2562
4712/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 ม.ค. 63 โรงแรมสวิสโอเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร (ประชุมการคัดเลือกเพื่อมอบทุนให้แก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศสำหรับทำกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ของโครงการคืนคุณแผ่นดิน) 18 ธ.ค. 2562
4711/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Sustainable Community Development Model Based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for OGOP Villages in Bhutan (OGOP Model II) 18 ธ.ค. 2562
4710/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21-22 ธ.ค. 62 (ดำเนินงานด้านเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าให้กับอาจารย์และนักศึกษา) 18 ธ.ค. 2562
4707/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 19 ธ.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 17 ธ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]