ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137] 138 [139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1757/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 พ.ค. 62 อาคาร 606 สำนักพระราชวัง (โรงละครสนามเสือป่า) แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรเร่งรัด รุ่นที่ 1/62) 07 พ.ค. 2562
1756/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคาการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ภายในศูนย์อาหารคณะครุสาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ร้าน (ครั้งที่ 2) 07 พ.ค. 2562
1755/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University Business School 07 พ.ค. 2562
1754/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 11-12 พ.ค. 62 สถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ใจใต้ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตร ก๋วยเตี๋ยวแก้จน) 07 พ.ค. 2562
1753/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-14 มิ.ย. 62 บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด (TFT) กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาในหัวข้อ Safety and In-Flight Course) 07 พ.ค. 2562
1752/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางราชการ 2 พ.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการขยะและพลังงานทดแทน) 07 พ.ค. 2562
1751/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริฯ) 07 พ.ค. 2562
1750/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 62 ห้องประชุมเอนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562) 07 พ.ค. 2562
1749/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 พ.ค. 62 ห้องประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรการจักสานไม้ไผ่) 07 พ.ค. 2562
1748/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-23 พ.ค. 62 และวันที่ 3-6 มิ.ย. 62 พื้นที่แม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากแมลงในพื้นที่แม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 07 พ.ค. 2562
1747/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 พ.ค. 62 ห้องประชุม ป.3 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชั้น 13 อาคาร เอส.พี. (เอ) กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม) 07 พ.ค. 2562
1746/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 13-16 พ.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดจันทบุรี) 07 พ.ค. 2562
1745/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,15,16,17,22 พ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการชมรมผู้สูงวัยต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562) 07 พ.ค. 2562
1744/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ค. 62 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการแก้ไขปัญหาหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนคะฉิ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ) 03 พ.ค. 2562
1743/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 62 หอประชุมบ้านปานตอง หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนที่ชุมชน) " 03 พ.ค. 2562
1742/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 03 พ.ค. 2562
1741/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13 พ.ค. 62 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (โครงการสัมมนานานาชาติ 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย : เปิดเพดานความคาดหวังสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน) 03 พ.ค. 2562
1740/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 พ.ค. 62 ชมรมผู้สูงวัยร้องวัวแดงองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้สูงวัยตามแบบล้านนาวิถีในจังหวัดเชียงใหม่) 03 พ.ค. 2562
1739/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-6,9,11-12,18-20 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับอุตสาหกรรมภูมิปัญญาสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 03 ก.ค. 2562
1738/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-16 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอปาย และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรฯ) 03 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]