ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 57 [58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3539/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความรู้สู่ชุมชนภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562) 05 ก.ย. 2562
3538/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ก.ย. 62 กรมแผนที่ทหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา) 05 ก.ย. 2562
3537/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 26 - 29 ก.ย. 62 ณ เวียดนาม (นายกฤษฎา บุญชม) 05 ก.ย. 2562
3536/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 5 - 9 ก.ย. 62 ณ ไต้หวัน (น.ส.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์) 05 ก.ย. 2562
3534/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 05 ก.ย. 2562
3533/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ (น.ส.วิภาวี ศรีคะ) 05 ก.ย. 2562
3532/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ (นายอัครสิทธิ์ บุญส่งแท้) 05 ก.ย. 2562
3531/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 05 ก.ย. 2562
3530/2562 แก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) ที่ 3079/62 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 05 ก.ย. 2562
3529/2562 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ค) (4) (นายสุเทพ, น.ส.รัชฎาพรรณ, นางสุทิวา, น.ส.วิภารินทร์, ว่าที่ ร.ต.เอกพงษ์, นายสยาม และน.ส.วรินญา) 05 ก.ย. 2562
3528/2562 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ค) (4) (นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี) 05 ก.ย. 2562
3526/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมอนุมัติวัสดุในการก่อสร้างร่วมกันกับผู้รับจ้างและตรวจสอบงานก่อสร้าง) 04 ก.ย. 2562
3525/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 4 - 9 ก.ย. 62 ณ ไต้หวัน (นางหทัยทิพย์ สินธุยา และ น.ส.ณัฐิยา ตันตรานนท์) 04 ก.ย. 2562
3524/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 04 ก.ย. 2562
3524/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 04 ก.ย. 2562
3523/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กิจกรรมคืนความรู้สู่ท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 04 ก.ย. 2562
3522/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 04 ก.ย. 2562
3521/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 16-17 ก.ย. 62 (ผู้อำนวยการลากิจ) 04 ก.ย. 2562
3520/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 ก.ย. 62 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความเห็นในเวทีเสวนาหนังสือในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 ในเวทีเสวนาหนังสือ ประสบการณ์ทำงานภาคสนาม : วิจัยชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่) 04 ก.ย. 2562
3519/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะน้ำดื่ม จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2563 04 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]