ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] 124 [125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2052/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้งเพื่อใช้สำหรับประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผล (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ค. 2562
2051/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 มิ.ย. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน) 29 พ.ค. 2562
2050/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 มิ.ย. 62 พื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่) 29 พ.ค. 2562
2049/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 มิ.ย. 62 พื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการจัดการน้ำชุมชนและความสัมพันธ์ต่อปริมาณน้ำต้นทุนและคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่) 29 พ.ค. 2562
2048/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-29 พ.ค. 62 และวันที่ 3-5 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน) 29 พ.ค. 2562
2047/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-10 มิ.ย. 62 พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของชุมชนบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา) 29 พ.ค. 2562
2046/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 29 พ.ค. 2562
2045/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 มิ.ย. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบรมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาในท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือระดับชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 29 พ.ค. 2562
2044/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. 62 สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรุงเทพมหานคร (รับเงินสนับสนุนโครงการฯ) 29 พ.ค. 2562
2043/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62 จังหวัดนครพนม (ประชุมโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง) 29 พ.ค. 2562
2042/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. 62 เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น) 29 พ.ค. 2562
2041/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. 62 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างเป็นระบบ) 28 พ.ค. 2562
2039/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 27-28 พ.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 27 พ.ค. 2562
2038/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ค. 62 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จโครงการ Start D up camp) 27 พ.ค. 2562
2037/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-8,12-15,19-22 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนฯ) 27 พ.ค. 2562
2036/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. 62 ห้องประชุมราชา 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง บทบาทและสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 27 พ.ค. 2562
2034/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยฯ) 27 พ.ค. 2562
2034/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ในการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเตาชีวมวลเพื่อลดปัญหาการเกิดหมอกควันในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ) 27 พ.ค. 2562
2033/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล) 27 พ.ค. 2562
2032/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 27 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]