ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2006/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-14 มิ.ย. 62 สำนักงานบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 28 อาคารดิออฟฟิตเซสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ฝึกอบรม CCNA 2) 24 พ.ค. 2562
2005/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 9-10 มิ.ย. 62 ห้องประชุม 3 ชั้น 2 ห้องพระเทพสุเมธี (แสวง) อาคารพุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเรื่อง การศึกษาฐานสมรรถนะ : ทิศทางการศึกษาไทยสู่การปฏิบัติ) 24 พ.ค. 2562
2004/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมงาน THAIFEX - World of Food Asia 2019 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของอาเซียน) 24 พ.ค. 2562
2003/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
2002/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-4 มิ.ย. 62 พื้นที่แม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำนิ่งที่กระจายตัวในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชเป็นดัชนีชีวภาพ) 24 พ.ค. 2562
2001/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 มิ.ย. 62 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดชลบุรี (ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชฯ) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช 24 พ.ค. 2562
1997/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 พ.ค. 62 วันที่ 19-22 มิ.ย. 62 และวันที่ 18-21 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 23 พ.ค. 2562
1996/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 มิ.ย. 62 ห้องประชุม 3 ชั้น 2 ห้องพระเทพสุเมธี (แสวง) อาคารพุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาการศึกษาฐานสมรรถนะ : ทิศทางการศึกษาไทยสู่การปฏิบัติ) 23 พ.ค. 2562
1995/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 มิ.ย. 62 พื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างสรรค์พุทธศิลป์จากดอกไม้ประกอบศาสนพิธีเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนไทใหญ่ในพื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 23 พ.ค. 2562
1994/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้เตาชีวมวลระดับชุมชนของตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 23 พ.ค. 2562
1993/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 พ.ค. 62 ห้องประชุมอิมพีเรียลฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนข้อเสนอแผนวิจัยการเข้าสู่ผู้สูงอายุในยุค 4.0 อย่างมีคุณภาพ) 23 พ.ค. 2562
1991/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 มิ.ย. 62 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาหัวข้อ การวิเคราะห์โปรตีน/ไนโตรเจนด้วยวิธีคอมบัสชั่น) 23 พ.ค. 2562
1990/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ยุคดิจิตอล 4.0) 23 พ.ค. 2562
1989/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,7 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 พ.ค. 2562
1988/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 พ.ค. 2562
1987/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 มิ.ย. 62 บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการการสร้างจิตสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชนของเด็กและเยาวชน) 23 พ.ค. 2562
1986/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ยุคดิจิตอล 4.0) 23 พ.ค. 2562
1985/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ค. 62 ห้องประชุมราชภัฏ 1 สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเบื้องต้นในการผลิตสารคดีฯ) 23 พ.ค. 2562
1984/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-9 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 23 พ.ค. 2562
1983/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 พ.ค. 62 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง คำเรียกสีในภาษาไทใหญ่ : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์) 23 พ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] 124 [125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]