ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] 78 [79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3054/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,16,30 ส.ค. 62 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ส.ค. 2562
3053/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11,17-18,24-25 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การยกระดับศักยภาพธุรกิจของชุมชนตำบลออนใต้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 01 ส.ค. 2562
3052/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 และ 17-18 ส.ค. 62 พื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการตลาดอย่างสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 01 ส.ค. 2562
3051/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ส.ค. 62 ห้องประชุมพิชัยสัมมนา ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ) 01 ส.ค. 2562
3051/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ส.ค. 62 ห้องประชุมพิชัยสัมมนา ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ) 01 ส.ค. 2562
3050/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-12 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (วิจัยฯ) 01 ส.ค. 2562
3049/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ GMP และ HACCP) 01 ส.ค. 2562
3048/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 62 บ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการเพื่อจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชนบ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 01 ส.ค. 2562
3047/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 01 ส.ค. 2562
3046/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 62 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 01 ส.ค. 2562
3045/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทดสอบและทดลองระบบในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมในห้องบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยี IOT ผ่าน Line API) 01 ส.ค. 2562
3044/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง 01 ส.ค. 2562
3043/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (นายกิติพันธ์ ตาน้อย) 31 ก.ค. 2562
3042/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (นายดานุพงษ์ กันทะโน) 31 ก.ค. 2562
3041/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (นายสมคิด ฆ้องเล็ก) 31 ก.ค. 2562
3040/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-2 ส.ค. 62 สุเทพ แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 31 ก.ค. 2562
3039/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 62 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2562
3038/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ส.ค. 62 ศูนย์ข้อมูลเวียงลอ ตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรฯ) 31 ก.ค. 2562
3037/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 ห้องฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเบญจมวัฏ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561) 31 ก.ค. 2562
3036/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน) 31 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]