ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177] 178 [179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
827/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสะเทพ USA มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 16 ก.พ. 2562
826/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ 16 ก.พ. 2562
825/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-18 ก.พ. 62 ฝายมังกาละโป่ริมน้ำแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน) 16 ก.พ. 2562
821/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 62 และวันที่ 8 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำปาง (โครงการการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล จังหวัดลำปาง) 15 ก.พ. 2562
820/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,23-24 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยลื้อลวงเหนือ ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน) 15 ก.พ. 2562
819/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19,25-26 ก.พ. 62 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมี่ยงตำบลป่าแป๋ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) 15 ก.พ. 2562
818/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 15 ก.พ. 2562
817/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน) 15 ก.พ. 2562
816/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-18 ก.พ. 62 บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาญี่ปุ่น) 15 ก.พ. 2562
815/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.พ. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 ก.พ. 2562
814/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-22 มี.ค. 62 บ้านโป่งแยงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาตราสินค้าเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสตรอเบอรี่อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านโป่งแยงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 15 ก.พ. 2562
813/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช (เพิ่มเติม) 15 ก.พ. 2562
812/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อการบูรณาการเรียนรู้ในห้องเรียนกับชุมชน) 15 ก.พ. 2562
811/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 62 สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2562
810/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ก.พ. 62 ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พิธีแถลงข่าว “โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”) 15 ก.พ. 2562
809/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ก.พ. 62 ห้องประชุม 31120 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะรนครศรีอยุธยา (ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยกร่างตัวบ่งชี้มาตรฐานฯ ครั้งที่ 2) 15 ก.พ. 2562
808/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน/กลุ่มผลิตภัณฑ์จากแกะตามแนวพระราชดำริ (เฉพาะไก่) และกิจกรรมจัดประชาสัมพันธ์ จัดประชุมกำกับ และบริหารภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และพิธีแถลงข่าว) 15 ก.พ. 2562
808/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน/กลุ่มผลิตภัณฑ์จากแกะตามแนวพระราชดำริ (เฉพาะไก่) และกิจกรรมจัดประชาสัมพันธ์ จัดประชุมกำกับ และบริหารภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และพิธีแถลงข่าว) 15 ก.พ. 2562
806/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 มี.ค. 62 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร) 15 ก.พ. 2562
804/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-21 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดหมื่นเงินกอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร FMS One day tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21) 15 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]