ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
750/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 12 ก.พ. 2562
749/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มี.ค. 62 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร การเขียนบมความวิจัยอย่างไรจึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ) 12 ก.พ. 2562
748/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 62 ห้องประชุม 108 คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย) 12 ก.พ. 2562
747/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากร) 12 ก.พ. 2562
743/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 11 ก.พ. 2562
742/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากการปลูกข้าวโพดเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลและลดปัญหาหมอกควันสำหรับนักศึกษาและชุมชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 11 ก.พ. 2562
741/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,17-19 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่ (นิเทศ) 11 ก.พ. 2562
740/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,15,20,21,22 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.พ. 2562
739/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,27 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอสะเมิง และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่) 11 ก.พ. 2562
738/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.พ. 2562
737/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 62 ทัชสตาร์รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม) 11 ก.พ. 2562
736/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ก.พ. 62 คริสตจักรพันธกิจรักแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจิตอาสาคริสตจักรพันธกิจรักแม่วิน) 11 ก.พ. 2562
735/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 62 โรงเรียนวัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการปันยิ้ม ปันสุข) 11 ก.พ. 2562
734/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 11 ก.พ. 2562
733/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 เม.ย. 62 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ) 11 ก.พ. 2562
732/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 7 เดือน โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.พ. 2562
731/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพื้นต่ำ จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.พ. 2562
729/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15 ก.พ. 62 ห้องมานิจ ชุมสาย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายถ่ายรูปบัณฑิต ครั้งที่ 2/2562) 11 ก.พ. 2562
728/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลเพื่อจัดเก็บสารสนเทศสำนักงานด้วยซอฟแวร์โอเพนซอร์ส โปรแกรม Atom) 11 ก.พ. 2562
727/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 12-15 ก.พ. 62 สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประชุมเครือข่ายประจำปี Passage to ASEAN ครั้งที่ 8) 11 ก.พ. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177] 178 [179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]