ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1104/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1103/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1102/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1101/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 มี.ค. 2562
1100/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 20 - 22 มี.ค. 62 ณ มาเลเซีย (อ.ดร.ณัฐิยา, อ.ดร.ชยานนท์) 11 มี.ค. 2562
1099/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (นายกิตติ มีชัยเขตต์) 11 มี.ค. 2562
1098/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 62 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยนานาชาติ กิจกรรม : สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา) 11 มี.ค. 2562
1097/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 11-15 มี.ค. 62 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 11 มี.ค. 2562
1096/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 15-17 มี.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงราย) 11 มี.ค. 2562
1095/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 และ 28-29 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของประชาชนในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่) 11 มี.ค. 2562
1094/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษา 15 มี.ค. 62 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ผลการใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังการพูดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่) 11 มี.ค. 2562
1089/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Luo Huan) 09 มี.ค. 2562
1087/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9,14-18,30-31 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย) 08 มี.ค. 2562
1086/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร กลุ่มรายวิชาชีพครูและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 08 มี.ค. 2562
1085/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 62 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 08 มี.ค. 2562
1084/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 11 - 13 มี.ค. 62 ณ สิงคโปร์ (นายวสันต์ เต็งกวน) 08 มี.ค. 2562
1082/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนฯ) 08 มี.ค. 2562
1080/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 62 ห้องประชุม MR211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเชิงวิชาการฯ) 08 มี.ค. 2562
1079/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-21 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 08 มี.ค. 2562
1078/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-17 มี.ค. 62 จังหวัดกำแพงเพชร อยุธยา ชลบุรี (โครงการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดในศตวรรษที่ 21) 08 มี.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162] 163 [164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]