ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162] 163 [164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1164/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 มี.ค. 62 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี (โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 13 มี.ค. 2562
1163/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 มี.ค. 62 สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ชั้น 6 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร (ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคาฯ) 13 มี.ค. 2562
1162/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 มี.ค. 62 จังหวัดชลบุรี (โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน) 13 มี.ค. 2562
1161/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27-29,30-31 มี.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (ติดต่อราชการและเข้าร่วมประชุมฯ) 13 มี.ค. 2562
1160/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12 มี.ค. 62 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนานักเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ) 13 มี.ค. 2562
1159/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-23 มี.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (ปฏิบัติงานราชการ) 13 มี.ค. 2562
1155/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 มี.ค. 62 โรงเรียนบ้านหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการแก้ไขปัญหาหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนคะฉิ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 12 มี.ค. 2562
1154/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 เม.ย. 62 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4 รอบ 24 เดือน) 12 มี.ค. 2562
1153/2562 แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ขับรถยนต์ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12 มี.ค. 2562
1152/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 มี.ค. 62 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ) 12 มี.ค. 2562
1151/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,18,19,20,21 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การใช้ชุดวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 6อ. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่) 12 มี.ค. 2562
1150/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-17,27 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่) 12 มี.ค. 2562
1149/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยชุมชนมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 12 มี.ค. 2562
1148/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 62 ร้านแคบหมูแม่แช่ม อำเภอสันทราย และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 12 มี.ค. 2562
1147/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16,17 มี.ค. 62 พื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่สวนรุกชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่) 12 มี.ค. 2562
1146/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพร) 12 มี.ค. 2562
1145/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 62 ห้องประชุมวีรวรรณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมรับฟังคำชี้แจงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 12 มี.ค. 2562
1144/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มี.ค. 62 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท) 12 มี.ค. 2562
1143/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 กาสะลองเกมส์) กองบริหารงานบุคคล- 12 มี.ค. 2562
1143/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 กาสะลองเกมส์) 12 มี.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]