ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134] 135 [136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1819/2562 แก้ไขคำสั่ง ที่ 1595/62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 11 พ.ค. 2562
1818/2562 "ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 62 หมู่บ้านเหล่าป๋วย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการในพื้นที่หมู่บ้านเหล่าป๋วย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)" 11 พ.ค. 2562
1816/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (จัดพิธีส่งมอบหนังสือฯ) 10 พ.ค. 2562
1815/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 62 โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานแผนกแม่บ้านและแผนกต่างๆในโรงแรมฯ) 10 พ.ค. 2562
1814/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน) 10 พ.ค. 2562
1813/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 62 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ภาคเหนือ) 10 พ.ค. 2562
1812/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-24 พ.ค. 62 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ) 10 พ.ค. 2562
1811/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23,28 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงดา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 10 พ.ค. 2562
1810/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,23-24 พ.ค. 62 และวันที่ 13-14 มิ.ย. 62 ที่ทำการกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 10 พ.ค. 2562
1809/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการปรับปรุงพันธุพืชเพื่อการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 6) 10 พ.ค. 2562
1808/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 มิ.ย. 62 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ) 10 พ.ค. 2562
1807/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4-6 มิ.ย. 62 จังหวัดกระบี่ (อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมการออกแบบอนาคตสำหรับหลักสูตรวิชาแห่งศตวรรษที่ 21) 10 พ.ค. 2562
1806/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนดลยีการเกษตร 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4) 10 พ.ค. 2562
1805/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 13 พ.ค. 62 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ประชุมงาน International Forum on Unlocking Investment Opportunities in Renewable energy for the ASEAN Region) 10 พ.ค. 2562
1804/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 พ.ค. 62 โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี และ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติและเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริการที่ประทับใจตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ) 10 พ.ค. 2562
1803/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวคิด ขอบเขตการออกแบบและราคากลางโครงการจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ 10 พ.ค. 2562
1802/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 10 พ.ค. 2562
1801/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 62 บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์ชาเมี่ยง) 10 พ.ค. 2562
1800/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 พ.ค. 62 เทศบาลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง การทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561) 10 พ.ค. 2562
1799/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 พ.ค. 62 พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง คำเรียกสีในภาษาไทใหญ่ : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์) 10 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]