ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134] 135 [136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1808/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 มิ.ย. 62 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ) 10 พ.ค. 2562
1807/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4-6 มิ.ย. 62 จังหวัดกระบี่ (อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมการออกแบบอนาคตสำหรับหลักสูตรวิชาแห่งศตวรรษที่ 21) 10 พ.ค. 2562
1806/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนดลยีการเกษตร 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4) 10 พ.ค. 2562
1805/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 13 พ.ค. 62 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ประชุมงาน International Forum on Unlocking Investment Opportunities in Renewable energy for the ASEAN Region) 10 พ.ค. 2562
1804/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 พ.ค. 62 โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี และ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติและเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริการที่ประทับใจตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ) 10 พ.ค. 2562
1803/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวคิด ขอบเขตการออกแบบและราคากลางโครงการจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ 10 พ.ค. 2562
1802/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 10 พ.ค. 2562
1801/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 62 บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์ชาเมี่ยง) 10 พ.ค. 2562
1800/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 พ.ค. 62 เทศบาลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง การทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561) 10 พ.ค. 2562
1799/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 พ.ค. 62 พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง คำเรียกสีในภาษาไทใหญ่ : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์) 10 พ.ค. 2562
1798/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น) 10 พ.ค. 2562
1797/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสุง (CIO) พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 39) 10 พ.ค. 2562
1796/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 พ.ค. 62 พื้นที่ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนดลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 10 พ.ค. 2562
1795/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-11 ก.ค. 62 สหพันธรัฐเยอรมนีและสมาพันธรัฐสวิส และกรุงเทพมหานคร (ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา) 10 พ.ค. 2562
1794/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,18,19,20,22,23,27,29,31 พ.ค. 62 วันที่ 1,2 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหนอนแดงกลุ่ม Chironomids ในลำน้ำแม่แรมและการประยุกต์ใช้เพื่อการบ่งชี้คุณภาพน้ำ) 10 พ.ค. 2562
1793/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง สถานการณ์ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่พื้นท้องน้ำ และการพัฒนาใช้เป็นดัชนีทางชีวภาพในลำน้ำแม่แตง แม่สา และแม่ปิง) 10 พ.ค. 2562
1792/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 พ.ค. 62 SCB4 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหิวทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21) 10 พ.ค. 2562
1791/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 10 พ.ค. 2562
1790/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 19 - 25 พ.ค. 62 ณ ฮังการี (ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม, อ.ดร.วรศิริ บุญซื่อ) 10 พ.ค. 2562
1789/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 (เพิ่มเติม) 08 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]