ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1414/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4,9,11,18,22,25,29 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนโลกจริงสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 03 เม.ย. 2562
1413/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-26 เม.ย. 62 และวันที่ 8-10 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนและชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 03 เม.ย. 2562
1412/2562 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 03 เม.ย. 2562
1411/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 28 ราย 03 เม.ย. 2562
1409/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (สังเกตการณ์ซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชนและสาธารณภัย) 03 เม.ย. 2562
1408/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อโครงการพระราชดำริ) 03 เม.ย. 2562
1407/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) 03 เม.ย. 2562
1406/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 21-26 เม.ย. 62 (หัวหน้างานเดินทางไปราชการและลาพักผ่อน) 03 เม.ย. 2562
1405/2562 การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน (นายวิหาร โคตมะณี) 02 เม.ย. 2562
1404/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 เม.ย. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงเรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง) 02 เม.ย. 2562
1403/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 เม.ย. 62 โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562) 02 เม.ย. 2562
1402/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารหลัก จำนวน 1 ร้าน ณ ศูนย์อาหารคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 02 เม.ย. 2562
1401/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 เม.ย. 62 โรงเรียนบ้านหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยสอนในการแก้ไขปัญหาหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนคะฉิ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 02 เม.ย. 2562
1400/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 เม.ย. 62 ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักาความมั่นคงภายในภาค 3) 02 เม.ย. 2562
1399/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นายณัฐวุฒิ ลือดี) 02 เม.ย. 2562
1398/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นายชยภัทร พุ่มจันทร์) 02 เม.ย. 2562
1397/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 เม.ย. - 17 พ.ค. 62 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2562) 02 เม.ย. 2562
1396/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-5 เม.ย. 62 โรงแรมบั๊ดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายและกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ) 02 เม.ย. 2562
1395/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมผู้สูงวัยแบบล้านนาวิถีในจังหวัดเชียงใหม่) 02 เม.ย. 2562
1394/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 02 เม.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149] 150 [151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]