ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149] 150 [151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1471/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำข้อมูลรายบุคคลโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรฐานข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562) 09 เม.ย. 2562
1470/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 เม.ย. 62 จังหวัดชลบุรี (โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562) 09 เม.ย. 2562
1469/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 เม.ย. 62 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ทำกิจกรรมและติดตามแผนโครงการการสร้างโมเดลธุรกิจและการพัฒนาตราสินค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์จากยางนาในจังหวัดเชียงใหม่) 09 เม.ย. 2562
1468/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 เม.ย. 62 บริเวณหน้ากาดฝรั่ง โครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการประกวด งานสงกรานต์) 09 เม.ย. 2562
1467/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร (อบรมเรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำในการสอน) 09 เม.ย. 2562
1466/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 เม.ย. 62 บ้านแม่ทะลุ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าทอมือบ้านแม่ทะลุ) 09 เม.ย. 2562
1465/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 62 ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำกิจกรรม) 09 เม.ย. 2562
1464/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 ห้องฟีนิกซ์ 4-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ประชุมสัมมนาวิชาการฯ) 09 เม.ย. 2562
1463/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 10 เม.ย. 62 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 09 เม.ย. 2562
1462/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 เม.ย. 62 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของยางนาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 09 เม.ย. 2562
1461/2562 เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ตู้สำหรับกรองอากาศให้บริสุทธิ์ จำนวน 9 ตู้ พร้อมติดตั้ง 09 เม.ย. 2562
1460/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-27 เม.ย. 62 จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต (ประชุมฯ) 09 เม.ย. 2562
1459/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส่งคืนอุปกรณ์ที่ยืมไปสำหรับจัดโครงการ Open House ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 ให้มหาวิทยาลัย) 09 เม.ย. 2562
1458/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 62 ห้องฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอาคารเบญจมวัฏ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด) 09 เม.ย. 2562
1457/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 เม.ย. 62 ห้องประชุมสารสนเทศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสนทนากลุ่มเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่) 09 เม.ย. 2562
1456/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 เม.ย. 62 สำนักงานองคมนตรี อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 21 (อาคารใหม่) กรุงเทพมหานคร (เข้าพบองคมนตรีเพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย) 09 เม.ย. 2562
1454/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 เม.ย. 62 พื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าของชุมชน) 09 เม.ย. 2562
1453/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09 เม.ย. 2562
1452/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 เม.ย. 62 บ้านแม่สา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 09 เม.ย. 2562
1451/2562 แต่งตั้งกรรมการประมวลผลคะแนนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา และรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 09 เม.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]